Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха на второ четене на промените в Закона за физическото възпитание и спорта
18/06/2010

Народните представители приеха на второ четене на промените в Закона за физическото възпитание и спорта

18 юни 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 18 юни 2010 г. на второ четене промените в Закона за физическото възпитание и спорта. Те предвиждат министърът на физическото възпитание и спорта да утвърждава схемите за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор, съгласувано с министъра на финансите. Досега схемите се утвърждаваха от финансовия министър по предложение на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

Парламентът прие да се налага имуществена санкция от 10 000 лева на спортна федерация или на национална спортна организация, която извършва дейност без лицензия. Глоба между 5000 и 10 000 лева ще се налага на спортен клуб, който извършва дейност, без да членува в лицензирана спортна организация. Прието беше още издадените до влизането в сила на този закон спортни лицензии запазват срока си на действие.

Правителството трябва да внесе в парламента национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта до шест месеца от приемането на закона. В него беше записано определение за високоразряден спортист - това е спортист, който е постигнал високи резултати в олимпийски игри, европейски и световни първенства.

Решено беше със средства от бюджета на министерството на физическото възпитание и спорта да се финансират дейности, свързани с медицинския и допинговия контрол. Със средства от държавния бюджет ще се финансира изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и обектите за социален туризъм както с национално значение, така и такива, които са държавна или общинска собственост.

Стоян Мавродиев положи клетва пред Народното събрание като председател на Комисията за финансов надзор.

Ново определение за "млад учен", без възрастова граница, предвиждат промени в Закона за насърчаване на научните изследвания, които Народното събрание прие на първо четене. Според новото предложение "млад учен" е лице, което е придобило образователно-квалификационна степен "магистър" през последните 10 години и извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация. Сега действащата дефиниция за "млад учен" е учен, който е придобил или е в процес на придобиване на образователна научна степен "доктор" и не е по-възрастен от 35 години.

С измененията се регламентира и какво е докторант - такава законова дефиниция досега изобщо липсваше. Предлага се да се запише, че докторант е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Приетите на първо четене промени предвиждат възможност за създаване на изследователски експериментални центрове за провеждане на конкурентоспособни научни изследвания и решаване на значими научни задачи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини