Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Банките няма да могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договор за кредит
15/07/2010

Банките няма да могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договор за кредит

15 юли 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 15 юли 2010 г. на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Те предвиждат банките да не могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключването на договора за кредит. Предложението беше на председателя на парламентарната икономическа комисия Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.

Депутатите решиха, че кредиторите трябва да публикуват на интернет страницата си текущия размер на използваните от тях референтни лихвени проценти и методологията си за определяне на референтния лихвен процент. Кредиторът е длъжен да поддържа на сайта си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които е определил. За нарушение както на това изискване, така и на забраната за едностранна промяна на методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договор за кредит ще се налага глоба в размер от 700 до 2000 лева за физическите лица и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лева за едноличните търговци и юридическите лица.  Измененията влизат в сила един месец след обнародването им в "Държавен вестник".

Парламентът прие да може да се учредява безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни обекти или съоръжения върху недвижими имоти - публична или частна държавна или общинска собственост. Поправката  в Закона за физическото възпитание и спорта е на  Иво Димов /и беше гласувана на първо четене. Предвижда се правото на строеж да се дава на спортни федерации за срок не по-дълъг от 30 години. Федерация, в чиято полза е учредено правото на строеж, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект за срок не по-дълъг от 5  години, считано от сключване на договора. С направените предложения се създава правна възможност да бъде насърчен процесът за реализиране на публично-частното партньорство, смята вносителят. В текста се съдържа императивна забрана за разпореждане от страна на субекта, носител на това право, с изградения обект или съоръжения преди изтичане на законоустановения срок. По силата на чл. 65 от Закона за собствеността след изтичане на срока държавата, съответно общината, става собственик на изградения обект.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол.

Парламентът избра членове на Комисията за финансов надзор /КФН/. За заместник-председатели на Стоян Мавродиев бяха избрани Димана Ранкова, Ангел Джалъзов и Борислав Богоев. Член на комисията е Антония Гинева. Те положиха клетва пред Народното събрание. Съставът на комисията се избира от парламента по предложение на председателя й. Ранкова ще ръководи управление "Надзор на инвестиционната дейност". Тя е била на този пост от 12 март 2003 г. до 21 май 2009 г. Джалъзов ще води управление "Осигурителен надзор", а Богоев - "Застрахователен надзор". Богоев е бил директор на дирекция "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа" в КФН. Мандатът на Ранкова е пет години, на Джалъзов е четири години, а на Богоев и Гинева е три години. На 16 юни т.г. парламентът избра за председател на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини