Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
03/09/2010

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

3 септември 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 3 септември 2010 г. на второ четене промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Народните представители гласуваха нови правила за производството, транспорта, ремонта, унищожаването и ползването на оръжия, както и въведоха изисквания от европейското законодателство.

Глоба от 1000 лева и/или имуществена санкция от 5000 лева грози всеки, който продаде, дари или замени огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без предварително да уведоми съответния компетентен орган. Това гласуваха народните представители при приемането на второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. При повторно нарушение наказанието е глоба до 2000 лева и/или имуществена санкция от 10 000 лв. и отнемане на разрешението за една година. Който допусне малолетно или непълнолетно лице да ползва оръжия и боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие на законните му представители, се наказва с глоба в размер на 1000 лв, а при повторност санкцията е до 2000 лв.

Който допусне лице, ненавършило 18 години да придобие или носи неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или имуществена санкция в размер на 2000 лв. При неуведомяване на компетентните органи за загуба на взривни вещества, боеприпаси или пиротехнически изделия наказанието е глоба от 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 лв. Наказанието за носене и ползване на оръжие и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установени по реда на Закона за движението по пътищата, е глоба от 500 до 3000 лв и отнемане на разрешителното за срок от една година. Санкцията за юридически лица, които не са застраховали служителите си, извършващи охранителна дейност със застраховка "Гражданска отговорност" се наказва с глоба в размер на 2000 лв и/или с отнемане на имущество в размер на 15 000 лв.

Народните представители гласуваха и административни наказания за нарушаване на правилата за производство, съхранение и търговия приети в закона. Депутатите приеха и правила за ремонтните дейности, унищожаването и утилизацията на оръжия, взривни вещества и боеприпаси, както и за вноса, износа и транзитния превоз на взривни вещества.

В преходните и заключителни разпоредби беше записано, че срокът на действие на издадените разрешения за производство, търговия и ремонтни дейности по реда на отменения закон, чието действие изтича към датата на влизане в сила на новия закон, се удължава служебно с шест месеца.

Издадените до влизането в сила на новия закон разрешения за осъществяване на дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и документите за пренасяне на изделията в рамките на ЕС запазват действието си до изтичането на срока им. Законът задължава произвеждащите, търгуващите и транспортиращите пиротехнически изделия в срок от шест месеца от влизането в сила на закона да подадат документи за издаване на разрешение за тази дейност. Същият срок от шест месеца за регистрация е даден и на тези, които произвеждат и търгуват с неогнестрелни оръжия /газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула/. Придобилите такива неогнестрелни оръжия  до влизането в сила на новия закон трябва да ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на гражданина в срок до една година от влизането в сила на закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини