Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Периодичните печатни издания трябва да посочват действителния си собственик, приеха на първо четене депутатите
23/09/2010

Периодичните печатни издания трябва да посочват действителния си собственик, приеха на първо четене депутатите

23 септември 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 23 септември 2010 г. промените на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Те предвиждат периодичните печатни издания да публикуват информация за действителния собственик на изданието. Парламентът регламентира, че под "действителен собственик" се разбира физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в издателя. Информацията за тях трябва да се публикува в първия брой на печатното издание за всяка календарна година. До пет дни до отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик на издателя. Депутатите приеха министерството да помества на интернет страницата си информацията за собствениците в десетдневен срок от получаването на декларациите. Производителят и разпространителят на списанията и вестниците ще носят отговорност за наличието в изданията на информацията за собствениците в изданията. Контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите се възлага на кметовете на общини. Предвижда се приходите от глобите и имуществените санкции да постъпват по бюджетите на съответните общини. Според промените, глобите ще са в размер от 1000 до 2000 лева, а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лева. С промените правителството цели да се гарантира прозрачността на собствеността на печатните медии, за да  се осигури защита на основни права на гражданите.

Да бъде създадена Комисия по генетично модифицирани фуражи към министъра на земеделието предвиждат гласувани на първо четене от парламента промени в Закона за фуражите. Органът ще дава становища за пускане на пазара на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми като фуражи и ще участва в разработването на нормативни актове, свързани с тяхната безопасност. При износ на фуражи официалният ветеринарен лекар се задължава да взима проби и да ги изпраща за изследване в акредитирана лаборатория, когато сертификатът за експорт трябва да съдържа данни за качеството и/или пълноцеността на фуражите. Разходите за издаване на протоколите от изпитване и анализ ще се плащат от собственика на фуражите, а такса ще се събира само за издаване на сертификати за износ в трети страни, записаха депутатите. С промените се предвижда да отпадне понятието "продуктивни животни".

Да бъдат намалени наполовина средствата за командированите служители на ДАНС, осигуряващи защитата на криптографската връзка на посолствата. Тази промяна в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ приеха на първо четене народните представители. Поправката е свързана с невъзможността ДАНС да изплаща тези възнаграждения, се посочва в становището на водещата парламентарна комисия - по вътрешна сигурност и обществен ред. Целта е да се намалят разходите и да се реализират икономии при спазване на бюджетната дисциплина, са посочили от Държавната агенция "Национална сигурност". Иван Петров /ГЕРБ/ посочи, че комисията за контрол на ДАНС, чиито член е, не е изготвила доклад, но подкрепя предложението. Той поясни, че се е прибягнало до този икономически вариант за да се запази щатът на агенцията. Служителите обаче запазват всички придобивки, които имат по Закона за дипломатическата служба, каза Петров.

Регистрацията на търговски кораби да става с един документ, а не както досега - с два. Това реши на първо четене парламентът при гласуване на промени в Кодекса на търговското корабоплаване. В момента съществуващите два документа са актът за националност и позволителното за плаване. Те ще бъдат заменени със свидетелство за регистрация. Предвижда се то да бъде издавано от органа, който извършва регистрацията - изпълнителния директор на ИА "Морска администрация" или оправомощени от него длъжностни лица. Предвижда се да отпаднат съвместимият регистър, както и процедурата за обявяване на съвместимост на регистрите. Проектът на промените в Кодекса на търговското корабоплаване цели да се направят необходимите законодателни изменения, за да се повиши привлекателността на българското знаме, смятат вносителите от Министерския съвет. Предлагат се и промени по отношение на прехвърлянето и на ипотекирането на кораби, които да усъвършенстват и да осъвременят правния режим на морската ипотека. Тя попада в кръга от документи по Гражданско процесуалния кодекс, въз основа на които се издава заповед за незабавно изпълнение. Друга промяна е свързана с пазара на труда на морските кадри. предлага се да стане възможно наемането на борда на кораба на морски лица от държави - членки на Европейския съюз, и от трети страни при стриктно спазване на изискванията на действащото право на ЕС. Законопроектът предвижда и въвеждането на глоби за две групи нарушения, които са свързани с липсата на доклад от капитана за това, че корабът му подлежи на инспекция по реда на държавния пристанищен контрол и за вида и обема на отпадъците, които е задължен да предаде при посещението си в българско пристанище.

Една структура - Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните, ще контролира изправността на земеделската техника, приеха на първо четене депутатите. Промяната, внесена от правителството, е в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Досега контролът се е осъществявал от две администрации - на инспекцията и на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и в Пловдив. Двата центъра се закриват, а дейността им преминава в компетенциите на Контролно-техническата инспекция. С изменението се въвежда европейско изискване един орган или организация да прави изпитания и проверка на земеделската техника. Предвижда се така да се прекрати дублиране на дейности, както е било до сега, смятат вносителите.

Задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили пет години, въведе парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за народната просвета. Родителите ще могат да избират дали да запишат децата си в предучилищна група в детската градина или в училище. Измененията предвиждат предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас да бъде задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва пет години. Според текстовете предучилищната подготовка на тези деца може да става в подготвителните групи в детските градини или в училищата, като родителите не заплащат такса за обучение. Парламентът даде две години гратисен период на общините да осигурят среда за обучение, съобразена с възрастовите особености на децата. В този период няма да има и санкции за родителите, които не изпращат децата си на задължителна предучилищна подготовка. С промените депутатите не увеличиха глобите за родители или настойници, които не изпращат децата си на училище или в детските градини, въпреки че такова беше предложението на просветното министерство. Санкцията остава от 20 до 100 лева, а при повторно нарушение - от 50 до 250 лева.

Депутатите промениха условията, при които предсрочно може да се прекрати мандатът на председателя и на членове на управителния съвет на Селскостопанската академия. Изменението беше одобрено при второто четене на Закона за Селскостопанската академия. Съставът на УС на академията е от 16 души, които са представители на пет университета от цялата страна, на БАН и на Селскостопанската академия. В действащия сега закон се регламентира, че председателят и членовете на съвета могат да бъдат освободени -  съответно от премиера и от министъра на земеделието и храните, само след съгласуване на това решение с ръководството на съответния университет, БАН или академията. С приетите окончателно промени вече не е необходимо премиерът и министърът да съгласуват прекратяването на мандата с ръководствата на представляваните пет учебните заведения и двете академии.

Парламентът гласува намаления състав на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Това се налага, заради приетите през юни  промени в Закона за защита на конкуренцията. С тях съставът на комисията беше редуциран от 7 на 5 души. Веднага след избора, петимата положиха клетва пред 41-то Народно събрание. За председател на комисията беше избран Петко Николов, за негов заместник - Ангелина Милева. Членове са Александър Александров, Весела Антонова и Елена Димова-Мушмова.

Заседанието на Народното събрание утре ще започне от 11.00 часа и ще бъде посветено изцяло на парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутати ще отговарят вицепремиерите Цветан Цветанов и Симеон Дянков, и министрите Тотю Младенов, Сергей Игнатов, Мирослав Найденов, Александър Цветков и Трайчо Трайков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини