Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът удължи с половин година срока за пререгистрация на търговците
26/11/2010

Парламентът удължи с половин година срока за пререгистрация на търговците

26 ноември 2010 г.

Народните представители удължиха с половин година срока за преригистрацията на търговците, предвиждат промени в Закона за Търговския регистър, приети от парламента на първо четене. Измененията се предлагат заради невъзможността за пререгстрация в разумния тригодишен срок, предвиден в закона, е записал в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Това в същото време ще мотивира, според кабинета, непререгистрираните търговци сами да поискат пререгистрация в срок. Обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в Търговския регистър, се оповестяват без информация, представляваща лични данни, предвижда законопроектът. Изключение се прави за данни, за които със закон се изисква да бъдат оповестени.

От 1 януари 2011 г. да отпадне установеният държавен монопол върху резервиран сектор от универсалната пощенска услуга, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за пощенските услуги. С измененията задължението за извършване на универсалната пощенска услуга се възлага на "Български пощи" ЕАД като единствен пощенски оператор, който има изградена пощенска мрежа и разполага с ресурс да осигури изпълнението на услугата на територията на цялата страна, включително в труднодостъпните райони, с определено качество и на достъпни цени. Предвиденият срок на задължението е 15 години, считано от 1 януари догодина. В законопроекта се предвижда преразглеждане на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга на всеки 5 години с оглед неговото продължаване, промяна или отменяне. Регламентира се и механизмът за финансиране на универсалната пощенска услуга чрез компенсиране от държавния бюджет, когато задължението за извършването й води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за пощенския оператор, на когото е възложено това задължение. Компенсацията ще се предоставя след получаване на положително решение от Европейската комисия. Измененията в Закона за пощенските услуги е изготвен в изпълнение на ангажиментите на България като пълноправен член на Европейския съюз и са в съответствие с изискванията на европейски директиви с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността. С промените се осигурява изпълнението и се гарантира предоставянето на универсалната пощенска услуга в дългосрочен план в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги.

Отменя се разпоредбата частните съдебни изпълнители да не заплащат държавни и местни такси, когато те получават писмени справки за личните данни на длъжника. Това приеха депутатите при второто четене на промени в Закона за частните съдебни изпълнители. Според отменения вече текст, освен за извлечението от документи и лични данни, частният съдебен изпълнител не дължи заплащане на държавни и местни такси и за вписването на обезпечителни мерки.

Дейности, пораждащи минни отпадъци, не може да се осъществяват без одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма план за управление на минните отпадъци. Това приеха на второ четене депутатите, които одобриха част от промени в Закона за подземните богатства. Правителственият законопроект предвижда, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да е единният  орган за управление на подземните богатства. С промените, операторите, които управляват минни отпадъци, вече трябва вече да представят влязло в сила решение по ОВОС. Решението на ОВОС е един от документите, които се изискват, за да потвърдят плана за управление на минните отпадъци. Разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, които са регистрирани като търговец. Те трябва да докажат необходимите управленски и финансови възможности, за да извършат дейностите, за които искат разрешение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини