Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
По специална банкова сметка на нотариуса ще се правят плащания над 10 000 лева за извършени от него сделки
18/05/2011

Плащания при извършени от нотариус сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти и които са в общ размер над 10 000 лева, ще се извършват по специална сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка. Това приеха на второ четене народните представители, които обсъдиха промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката, прие парламентът. Промените задължават още, при възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство да декларират, че сумата посочена в извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката. Промените ще влязат в сила на 1 юли 2011 година, приеха депутатите.

Да бъдат облекчени условията за участие в конкурс за достъп до пазара на наземно обслужване на гражданско летище, прие окончателно парламентът с промени в Закона за гражданското въздухоплаване. От 5 на 7 години се променя и срокът за достъп до пазара. Според действащите разпоредби в конкурса могат да участват само дружества, които вече притежават лиценз за съответната дейност. С приетото изменение се допуска към момента на провеждане на конкурса кандидатът да представи списък на експлоатационно годната техника, отговаряща на стандартите за безопасност, списък с хората, които ще бъдат наети, както и информация, че те притежават необходимата квалификация и професионален опит. На спечелилия се предоставя възможност да получи лиценз за извършване на дейността. Ръководителят на Гражданското въздухоплаване ще може да отнема достъпа до пазара на оператор по наземно обслужване или самообслужване, когато той не започва дейността си повече от 60 дни, след получаване на достъпа. Това правомощие се упражнява и при отнет лиценз или обявяване в несъстоятелност. Парламентът реши право на самообслужване по обработка на багажи, товари и поща, обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла, перонно обслужване на въздухоплавателни средства да имат летища с годишен пътникооборот над 2 млн. пътници или с годишен товарооборот над 50 000 тона. Досега товарооборотът на аерогарите трябваше да е над 25 000 тона и над 1 млн. брой пътници. Предвидено е Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" да определя броя на превозвачите, ангажирани със самообслужване, но той не може да бъде по-малък от двама, освен ако няма кандидати. Под този праг самообслужването се извършва свободно от лицензираните въздушни превозвачи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини