Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Главният секретар на НС Иван Славчов се срещна с представители на ЕК във връзка с резултатите от проекта „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото”, осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК
09/06/2011

Главният секретар на Народното събрание Иван Славчов се срещна с представителите на Европейската комисия Филип Хат и Мина Шойлекова във връзка с изпълнението на проекта „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” , осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Филип Хат е началник на отдел „Румъния, България, Малта” от Генерална дирекция  „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, а Мина Шойлекова е ръководител програма „Политики на Европейския съюз” от същия отдел на дирекцията.

Проект А09-31-144-C/12.06.2009 г. „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на обща стойност 587 683,85 лв. Той е насочен към гражданите и бизнеса, както и към повишаване на капацитета на администрацията на Народното събрание. Основната му цел е постигане на по-голяма обществена удовлетвореност от работата на администрацията на парламента чрез внедряване на механизми на електронното управление.

На срещата главният секретар на парламента Иван Славчов отбеляза, че проектът е бил финализиран успешно в предвидения осемнадесетмесечен срок - от 12.06.2009 г. до 11.12. 2010 г. Фактът, че проектът е спечелен и подготвен по време на 40-то Народно събрание, а реализиран от 41-то Народно събрание, говори за приемственост и  последователност в дейността на администрацията на парламента, посочи той. Главният секретар запозна гостите с новата структура на администрацията и с направените промени в нейната численост, както и с изпълнението на проекта. Иван Славчов информира, че по проекта е обучена една четвърт от администрацията, като са включени служители от всички звена.

Г-н Филип Хат отбеляза колко е важно гражданите да бъдат доволни от работата на администрацията. Основната цел на процесите на модернизация и оптимизация на администрацията е с по-малък състав да се реализират същите или повече дейности, за да се гарантира високо ниво на удовлетвореност на гражданите, посочи той. Затова по-думите му реализацията на един такъв проект като „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” има голямо значение и е база за изпълнение и на следващи проекти.

Гостите посетиха Информационно-административния център, където е въведен принципът за обслужване на „едно гише”  на граждани, бизнеса и неправителствени организации.

По проекта са инсталирани два интерактивни обществени информационни терминала, чрез които гражданите получават достъп до цялата информация, налична на Интернет портала на Народното събрание. Електронният публичен достъп до услуги е свободен.

Чрез създадено по проекта „виртуално деловодство” за гражданите и публикуваните и-мейл адреси и анкетна карта е предоставена възможност за обратна връзка. Съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система на Народното събрание е надградена, а сайтът на парламента е модернизиран и вече представлява информационен Интернет портал. Той поддържа достъп за хора с увреждания, улеснено търсене, версия за мобилен телефон, версия на английски език, както и автоматично получаване на част от данните от интегрираната информационна система, системата за гласуване и системата за видеоархивиране. Публикувани са стенограмите от 36-то, 37-то, 38-то и 39-то Народно събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини