Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2010 г.
29/06/2011

Парламентът прие обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2010 г. В доклада за дейността на съдилищата през миналата година се посочва, че най-голямото увеличение на броя на делата е при районните съдилища и най-вече при районните съдилища към областните центрове. Друг проблем, който е стоял пред съдилищата през 2010 г., е недобрата материална база и кадрова обезпеченост, се посочва в доклада. В него се отчита, че е необходимо ускоряване на конкурсните процедури за съдии и се отбелязва като решение на проблема възможността за преразпределение на съдебните райони. Делата за разглеждане във всички съдилища (без ВКС) през 2010 г. са били 677 410, което е с 15,24 на сто повече от тези през 2009 година. Приключените дела са 575 473 и бележат увеличение спрямо 2009 г. със 17,15 на сто. В доклада за дейността на съдилищата за 2010 г. се посочва, че броят на останалите висящи дела в края на годината е увеличен незначително - с 5,53 на сто при 15,24 на сто ръст на постъпленията.

Парламентът прие обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. Обща тенденция е подобряване на качеството на разследване по всички дела, в т.ч. и на тези от особен обществен интерес и на качеството на прокурорската дейност по обосноваване на актовете и обвиненията в съда, е посочено в доклада. От прокуратурата отчитат, че е увеличен броят на оправданите лица по делата за тежки престъпления - при 113 за 2010 г. които за 2009 г. са били 104. Дела от особен обществен интерес представляват само 6,8 на сто от всички производства, но са определящи за доверието на обществото към съдебната система, отчитат от прокуратурата. Образувани са 243 дела срещу служители на МВР, от които 72 са за полицейско насилие. Прокуратурата предлага промяна на подсъдността на тези престъпления и те да се разглеждат от военноокръжните прокуратури. Налице е тенденция на увеличение на исканията за използване на специални разузнавателни средства /СРС/, като делът на производствата, по които са приложени, съставлява само 6,3 на сто от делата за тежки престъпления. Внесените искания в съда заприлагане на СРС бележат ръст от 31,4 на сто спрямо 2009 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини