Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общата численост на персонала на администрациите на изпълнителната власт да не може да бъде увеличавана, предвиждат промени в Закона за администрацията
25/11/2011

Общата численост на персонала на администрациите на изпълнителната власт да не може да бъде увеличавана предвиждат промени в Закона за администрацията, приети на първо четене днес от парламента и внесени от Министерския съвет. Така максималният брой на работещите в администрациите ще остане този, който е установен в устройствените им актове към момента на влизането в сила на измененията. Разпоредбата не изключва възможността за намаляване числеността на персонала, посочва в мотивите си правителството. Министерският съвет ще може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на този персонал по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласувано със Съвета за административната реформа. Текстовете не се отнасят до общинските администрации, чиято численост се определя от съответния общински съвет по предложение на кмета на общината.

Депутатите приеха и друг проект за промени в закона за администрацията, също внесен от правителството, с който се създава обща уредба за консултативните съвети. В съветите ще могат да участват както представители на други държавни органи и органи на местното самоуправление, така и представители на неправителствени организации, които имат отношение към дейността на съответния съвет. Уредена е възможността съветите да формират, наред с основния, и разширен състав, включващ наблюдатели без право на глас. Съветите ще организират и осъществяват определените им задачи на базата на приета от тях годишна работна програма и трябва да представят всяка година доклад за дейността си пред Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини