Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Държавните служители ще декларират имуществото си при встъпване в длъжност
08/02/2012

При встъпването си в длъжност държавните служители ще бъдат длъжни да декларират своето имотно състояние пред органа по назначаването, предвиждат приетите от парламента на второ четене промени в Закона за администрацията. До 30 април чиновниците трябва да обявяват пред органа по назначаването имуществото си, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение и основанията за тяхното получаване. Министерският съвет може да създава съвети като постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика според гласуваните текстове. Съветите се ръководят от премиера или от друг член на правителството и включват еднолични органи на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт. В съветите ще могат да влизат и представители на местното самоуправление, както и на неправителствени организации. Те ще бъдат ръководени от председател. Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя.

Решението за промяна на предназначението на земеделската земя да не губи правно действие, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди, за които се провеждат отчуждителни процедури, както и за решенията за промяна в предназначението, влезли в сила преди 24 май 2011 г. Това приеха на първо четене народните представители с промените в Закона за опазване на земеделските земи, внесени от депутата от ПГ на Синята Коалиция Михаил Михайлов. В сега действащия закон решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, ако в тримесечен срок не е заплатена такса или в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало. Според Михаил Михайлов промяната се налага, защото в момента има различни тълкувания на закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини