Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши кредиторът да има възможност да избере съда при издаването на заповед за изпълнение
28/03/2012

Парламентът реши кредиторът да има възможност за изборна подсъдност при осъществяване на процедурата по издаването на заповед за изпълнение. Това стана с приемането на първо четене на промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ. Те предлагат да се възстанови отменената през 2009 г. възможност кредиторът да има право на изборна подсъдност – или да избере съда по местоседалището на длъжника или този по местоизпълнение на задължението, където да реализира процедурата по издаването на заповед за изпълнение. С промените в ГПК се предлага да бъде въведен срок за привеждане на постъпилите суми от сметката на съдебния изпълнител по сметките на взискателя или присъединените кредитори. Предлага се да има таван на тарифата за таксите, събирани от частните съдебни изпълнители, с правилото за установяване на максимален размер на пропорционалните такси по изпълнението. В проекта се предвижда с цел да не се ощетява длъжникът при добросъвестно поведение да не се събират такси върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение. В проекта се предвижда при определяне на сумата на материалния интерес, върху която се начислява пропорционална такса от частните съдебни изпълнители, да не се включва адвокатското възнаграждение.

Отпада лицензионният режим за фирми, чиято дейност е монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията в енергийни обекти за възобновяема енергия, реши окончателно парламентът. Той се заменя с регистрационен - лицата се вписват в съответния регистър на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и получават удостоверение за това. Едно от условията е да имат застраховка за евентуални вреди вследствие на тяхната дейност с минималния размер от 100 000 лв. Това предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Енергията от ВЕИ се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители, по преференциална цена, определена от ДКЕВР, действаща към датата на въвеждане в експлоатация. Когато отделни части от обекта бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на тока се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена, записаха депутатите. Лицата, които желаят да изградят ВЕИ централа или да разширят инсталираната мощност подават писмено заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване към съответната електроразпределителна мрежа по образец, одобрен от ДКЕВР. На производител на ток от възобновяеми източници , който не изпълни задълженията си по различни разпоредби на този закон, ще бъдат налагани санкции, които в някои случаи могат да достигнат 15 000 лв. Минималната глоба е 300 лв. Преносното и разпределителните предприятия до три месеца от влизане в сила на закона трябва да изготвят графици за присъединяване на обектите към електропреносната мрежа, като се съобразят с 10 годишния план за развитието й, гласува Народното събрание. На всеки 6 месеца електроенергийният системен оператор ще публикува на Интернет страницата си актуализирана информация за присъединените и кандидатите за присъединяване производители на ВЕИ с указания за мощността, типа производство, присъединително напрежение и населеното място.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини