Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция и крайните клиенти. Това записаха депутатите на второ четене в промените на Закона за енергетиката
28/06/2012

Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция и крайните клиенти. Това записаха депутатите на второ четене в промените на Закона за енергетиката. По регулирани от ДКЕВР цени се сключват сделките с електрическа енергия между обществения доставчик и оператора на електропреносната мрежа, съответно между обществения доставчик и операторите на електроразпределителните мрежи – за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение; производителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от комисията в рамките на разполагаемостта; крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. Приети бяха правила за сертифициране на операторите на преносни мрежи. Приети бяха и правила за осъществяване на инвестиции. Решено беше крайните клиенти да използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при публично известни общи условия. Общите условия съдържат задължително информация, която се предоставя от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването; условия за качество и надеждност на снабдяването; отговорността на оператора при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване; ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правила. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Депутатите ще продължат с приемане на текстове от промените в закона и утре.

Не повече от 300 000 лева ще струва площадка за разделно събирани отпадъци, каквато трябва да има на територията на общините до две години. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева пред журналисти в парламента, след като депутатите приеха окончателно на второ четене нов закон за управление на отпадъците. Законът задължава кметовете да осигурят площадки за разделно събиране на отпадъци в населените места с над 10 000 жители на територията на общината.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини