Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Застроените имоти – публична държавна собственост, задължително ще се застраховат и срещу природни бедствия и земетресения
18/10/2012

Застроените имоти – публична държавна собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Закона за държавната собственост по предложение на Министерския съвет. В по-голямата си част застрахователните компании при застраховката за природни бедствия не включват риска от земетресения, пише вносителят. Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите срещу рисковете "природни бедствия" и "земетресение", предвидиха депутатите.

Предвижда се законът да влизе в сила от 1 януари 2013 г. Така се дава възможност на организациите на бюджетна издръжка да преструктурират при необходимост разходите си за осигуряване на необходимите средства, посочва Министерският съвет.

Парламентът ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ CCI:2007CB16IPO006 и на Протокола за изменението му.

Парламентът ограничи употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, в кабелите и резервните части за техния ремонт. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химически вещества и смеси. С наредба на Министерския съвет ще бъдат определени опасните вещества, чиято употреба е предмет на ограничението, и пределно допустимите стойности на тегловата им концентрация в материалите на електрическото и електронното оборудване.

Ограничението в употребата на опасни вещества ще се прилага за домакински и потребителски уреди, осветителни тела, играчки и уреди за развлекателни цели, за медицински изделия, информационно и далекосъобщително оборудване, за електрически и електронни инструменти, промишлени прибори за контрол и управление, автомати. Измененията в закона влизат в сила от 2 януари 2013 г. В тримесечен срок Министерският съвет трябва да приеме наредбата, с която се определят пределно допустимите концентрации на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. С измененията са определени срокове за поетапно ограничаване на употребата на тези вещества в нови категории електрическо и електронно оборудване, в т.ч. - в кабелите, и резервните части за него. За медицински изделия и прибори за мониторинг и управление ограничението ще се прилага от юли 2014 г., за "ин витро" диагностичните медицински изделия - от юли 2016 г., и за промишлените прибори за мониторинг и управление – от юли 2017 г. След 22 юли 2019 г. ограниченията ще се прилагат за всички видове електрическо и електронно оборудване и резервните части за него на пазара на ЕС, в т.ч. и в България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини