Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
24/10/2012

Комисията по правни въпроси изслуша на открито заседание  предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.

Изслушването се излъчваше в реално време в интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите – Анастас Василев Анастасов, Венета Петрова Петрова – Марковска, Екатерина Иванова Михайлова и Татяна Пенева Върбанова, бяха изслушани по азбучен ред.

На откритото заседание всеки кандидат беше представен от народен представител, вносител на предложението за кандидатурата му. Кандидатите имаха възможност да представят вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност. Кандидатите отговориха на въпроси на депутатите от парламентарната правна комисия.

Заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов, чиято кандидатура беше издигната от народните представители Цецка Цачева, Красимир Велчев, Искра Фидосова, Цвета Караянчева, Тодор Димитров, обобщи вижданията си за бъдещата работа на съда в три точки: приемственост, независимост, принципност. Като приоритети в работата на Конституционния съд той определи оптимизиране на ролята на съда като гарант на индивидуалните права и свободи; утвърждаване на конституционно ограниченото управление, посредством принципите на разделение на властите и правовата държава; отстояване независимостта на институцията.

Съдията от Върховния административен съд Венета Петрова Петрова – Марковска, чиято кандидатура е издигната от депутатите Дарин Матов, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов, отбелязва, че Конституционният съд по начина на формирането и издадените от него актове е гарант за развитието на Република България като конституционна държава. Чрез неговата практика се осигурява и ще се осигурява посочената в преамбюла на Конституцията вярност на българския народ към общочовешките ценности, сред които изрично са посочени свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.

Заместник-председателят на Народното събрание Екатерина Михайлова, която е предложена от Мартин Димитров и Веселин Методиев, посочва като позитиви, свързани с дейността на КС, спазване върховенството на конституцията; ограничаване на властите и съхраняване на разделението им; подчиняване на държавата на правото; недопускане надвишаване на правомощия на властите; спазване на правата и свободите; защита на малцинствените групи. Според нея би могло да се търси възможност за разширяване на кръга от сезиращи КС чрез предоставяне на това право на участниците в изборния процес – за проверка законността на проведения избор, и на парламентарна група.

Татяна Пенева Върбанова, която е съдия във Върховния касационен съд и чиято кандидатура е предложена от Мая Манолова и Янаки Стоилов, отбелязва, че Конституционният съд, като специална юрисдикция извън рамките на съдебната власт, е призван да охранява върховенството на Конституцията и да бъде основен страж на човешките права и законността в държавата. Затова чрез постановяваните решения тази мисия трябва да продължи да се изпълнява, смята тя.

Пълна информация за кандидатите, както и вижданията им по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, са публикувани в специализирания тематичен раздел в интернет страницата на Народното събрание „Избор на съдии в КС“.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини