Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух
11/12/2012

Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани от големи горивни инсталации, ще се утвърждават с наредба на Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Министерският съвет трябва да приеме Преходен национален план за поетапно привеждане на големите горивни инсталации с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 мегавата, в съответствие с изискванията на наредбата. Документът ще бъде изпратен за одобряване от Европейската комисия. От 1 януари 2016 г. Министерството на околната среда и водите ежегодно ще изпраща информация до ЕК за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всяка от включените в Преходния национален план инсталации. Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия са разположени инсталациите, ще създава и поддържа публичен регистър.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или изключително сложни операции. Под особен контрол ще са и операциите, които нямат явна икономическа или законова цел, която може да бъде установена. Предлага се финансовите институции да бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като съхраняват тези записи на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. Въвежда се изискване за съхраняване на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за период до седем
години, в определени случаи по указание на директора на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини