Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавна агенция "Разузнаване"
25/01/2013

Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавна агенция "Разузнаване". В проекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана с проекта за Закон за военното разузнаване. Законопроектът беше подкрепен от 83-ма депутати, а 22-ма се въздържаха. В проекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана с проекта за Закон за военното разузнаване. Определено е институционалното място на Държавна агенция "Разузнаване" в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет. Дадено е определение на понятието "разузнавателна информация", изброени са сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. Изрично е посочено, че на Държавна агенция "Разузнаване" не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.

Подробно се регламентирани функциите и дейностите, които агенцията осъществява. Предвижда се Министерският съвет да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, на неговите заместници. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Предлага се да бъде въведена нова фигура за българското разузнаване - инспекторът. Той ще бъде на пряко подчинение на председателя, но ще се назначава от министър-председателя и ще има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. В проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция





    Последни новини