Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите решиха всички участници в изборния процес да могат да получават подписано и подпечатано ксерокопие от протокола с резултатите
14/02/2013

Парламентът реши избирателните комисии да предоставят срещу подпис на членовете на комисията, на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от протокола с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Това решиха депутатите с приетиия на второто четене законопроект за промени в Изборния кодекс.

Решено беше още районните и общинските избирателни комисии да излъчват заседанията си в реално време в Интернет чрез сайта на комисията. Избирателната комисия е задължена да публикува на Интернет страницата си решенията и протоколите от заседанията. Сканира и публикува и протоколите от секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в ЦИК.

Наблюдатели ще се допускат при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в изчислителните пунктове на районните и на общинските комисии, но не и при повторното въвеждане в ЦИК. Те ще могат да присъстват и на заседанията на избирателните комисии. Наблюдатели ще има и при получаването на изборните книжа и материали, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали.

Депутатите определиха разяснителната кампания да започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите. На интернет страницата си ЦИК ще води регистър на социологическите агенции, на наблюдателите и на застъпниците. Нейните заседания ще бъдат излъчвани в реално време на интернет страницата й, на която предварително ще обявява проекта за дневния си ред. Предвижда се и електронен регистър, в който да бъдат качвани жалбите, подадени до комисията, и решенията по тях.

Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден, ще бъде публикуван на интернет-страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден. Той ще съдържа имената, номера и адреса на избирателната секция. Всеки, който е вписан, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличен от списъка с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството. Заявлението ще се подава в срок до три дни от публикуването на списъка. Кметът ще трябва да разгледа заявлението незабавно и да се произнесе с мотивирано решение. Отказът за заличаване от списъка трябва да се съобщи незабавно и може да се обжалва пред районния съд до 24 часа след съобщението. Съдът има също 24-часов срок, за да разгледа жалбата в открито заседание. Избирател, който в изборния ден установи, че е в т. нар. забранителен списък, има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало или че изобщо няма основание за попадането му в списъка. Удостоверението се издава от общината в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия въз основа на доказателства и документи.

Парламентът реши да се прилагат специални разузнавателни средства при разследването на престъпления, свързани с търговията с гласове. Прието беше окръжните прокуратури да искат прилагането на СРС за престъпления, свързани с купуването на гласове. СРС ще се прилагат при разследването на престъпления по няколко текста от Наказателния кодекс. Срещу лице, което организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право; както и срещу лице, което предоставя имотната облага на лица, извършващи търговия с гласове. Специални разузнавателни средства ще бъдат ползвани и срещу лице, което образува или ръководи група, която си поставя за цел да извършва престъпления, свързани с търговията с гласове. За да въведат ползването на СРС, депутатите промениха текстове от Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и от Закона за СРС.

На местните избори през 2015 г. експериментални преброителни комисии ще броят гласовете на територията на две общини с население над 30 000, определени след жребий на ЦИК. Това трябва да стане не по-късно от 60 дни преди деня на вота. ЦИК назначава преброителните комисии по предложение на съответния областен управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборите, след консултации с парламентарно представените партии и с политически сили, които не са парламентарно представени, но имат евродепутати. При произвеждане на частични избори за кметове на общини, когато общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, записаха още депутатите. Тя също ще се назначава от ЦИК по предложение на областния управител не по-късно от 25 дни преди деня на вота, след консултации с парламентарно представените партии и с политически сили, които не са парламентарно представени, но имат евродепутати. Когато данните, вписани в протокола на СИК, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна и преброителната комисия установи несъответствия, на длъжностните лица се налага глоба от 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите на урните е нарушена, санкцията е 2000 лв., определиха депутатите.

На изборите за членове на Европейския парламент от България през 2014 г. ще може да се гласува и по интернет чрез интернет терминали, реши парламентът. Гласуването ще се провежда в до 20 избирателни секции, определени чрез жребий от Централната избирателна комисия. Избирателите, който искат да гласуват по интернет, трябва да подадат заявление на съответен сайт не по-късно от 25 дни преди изборния ден и да получат парола за гласуване. Те трябва да имат постоянен адрес или адрес на пребиваване на територията на съответната секция. Сайтът позволява гласуване по интернет в период с продължителност от 72 часа, който изтича в 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден на територията на страната. Избирателят може трикратно да промени избора си, като след всяка промяна се изисква потвърждаване на новия избор. Избирател, който е заявил, че ще гласува по интернет, не може да гласува с хартиена бюлетина. Избирателите имат право да се откажат от гласуване по интернет не по-късно от 12 дни преди изборния ден и да възстановяват правото си да гласуват в избирателната секция по постоянния си адрес или адрес на пребиваване. При гласуването по интернет избирателят прави своя избор чрез електронна бюлетина, реализирана върху визуален, аудио или тактилен терминал. Бюлетината предоставя възможност да не се избере политически субект, участващ в изборите. Гласът на всеки избирател, подаден по интернет, се отчита в района по постоянния му адрес или по адреса на пребиваване в България. Първоначално се предвиждаше възможността за гласуване чрез интернет да бъде въведена още за парламентарните избори тази година. За второ гласуване обаче беше предложено възможността за интернет гласуване да бъде въведена от европейските избори догодина.

За парламентарно представени партии и коалиции се считат тези, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група към датата на насрочване на съответния вид избори, съответно към датата на провеждане на консултациите при назначаване на Централната избирателна комисия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини