Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо и на второ четене промените в Закона на енергетиката, свързани с цените на тока
27/02/2013

Парламентът прие на първо и на второ четене промените в Закона за енергетиката, свързани с цените на тока. Така Народното събрание даде право на ДКЕВР да променя цените повече от един път годишно. Според мотивите, изложени от вносителите – Мартин Димитров и Диан Червенкондев, целта на мярката е по-голяма гъвкавост и справедливост в ценообразуването.

Депутатите записаха, че ДКЕВР има право да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, "като изменя разполагаемостта, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите". Комисията може да изменя и размера на технологичните разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

ДКЕВР ще може да изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Комисията може да взема тези решения при съкратени процедури и срокове, а решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му от ДКЕВР.

Парламентът реши да има и Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра. В състава му ще влизат представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел. Съветът се създава с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Депутатите се споразумяха да не правят допълнителни предложения, за да може утре промените да бъдат обнародвани в "Държавен вестник". Иван Иванов от Синята коалиция предупреди, че измененията трябва да бъдат прецизирани, защото на комисията се дават големи правомощия и това крие известни рискове.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини