Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
12/06/2013

Парламентът ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения. Това решиха депутатите с приетия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията ще осъществява диалог и взаимодействие с представители на граждански организации, включително като прави обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес. Тя ще разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петициите, предвидени в Конституцията. Комисията се създава на паритетен принцип с по трима депутати от всяка парламентарна група. Към нея ще се създаде обществен съвет от представители на гражданските организации и движения, който да я консултира. Решено беше заседанията на комисията да се излъчват в Интернет.

Министър-председателят и заместниците му ще се явяват пред Народното събрание и ще отговарят на актуални устни въпроси от депутати за общата политика на правителството всяка първа сряда от месеца в последния до един час и половина от пленарното заседание. Отправените въпроси по време на блиц контрола не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни и статистика. Право на по два актуални въпроса ще има всяка парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на два въпроса. Блиц контрол е предвиден и за министрите, но пред ресорните парламентарни комисии. Министрите ще отговарят на актуални устни въпроси всяка първа сряда или четвъртък на месеца в последния до един час и половина от заседанията на постоянните комисии. Блиц контролът на парламента върху работата на премиера и министрите в пленарната зала и в комисиите ще се прилага от 1 септември тази година. Това беше записано в правилника на 42-то Народно събрание. Не по-късно от тази дата трябва да влезе в сила и онлайн излъчването на заседанията на постоянните комисии с изключение на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.

Остава и традиционният парламентарен контрол всеки петък. Народното събрание ще изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях последните три часа на заседанието всеки петък, освен ако реши друго. Отговорите към постъпилите въпроси и питания вече незабавно ще се регистрират в публичен регистър и ще се публикуват на страницата на Народното събрание в раздел "Парламентарен контрол".

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител ще се удържа сума, равна на дневното му възнаграждение. Досега текстът предвиждаше на депутата да се удържа сума, равна на възнаграждението му за това заседание. Промяната беше направена по предложение на Хамид Хамид (ДПС) и беше одобрена единодушно с 88 гласа "за".

Парламентът ще изслушва доклад на министър-председателя в началото на всеки шестмесечен период на председателство на ЕС за свършеното при предходното председателство и за задачите пред страната ни по време на текущото. Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват изслушвания, проучвания и анкети, според правилата. При такава процедура вносителят обяснява и мотивира въпросите в рамките на 10 минути. Следва информация от изслушваните лица. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а независимите народни представители - общо на един въпрос като всяко питане ене повече от 2 минути. След съответния отговор парламентарните групи могат да изразят отношение в рамките на по 10 минути. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на анкети, проучвания и изслушвания, дори когато те са държавна или служебна тайна, гласува парламентът.

В т. нар. ден на опозицията право да предлагат точки в дневния ред ще имат всички парламентарни групи, приеха още депутатите. По принцип всяка първа сряда от месеца опозиционните партии могат да предлагат точки в дневния ред. Досега по този ред свои законопроекти нямаше право да предлага най-голямата парламентарна група.

Поправки на фактически грешки в приетите от НС, но необработени в "Държавен вестник" актове, се извършват по писмено искане на докладчика на съответната комисия, след съгласуване с вносителя и се извършват по нареждане на председателя на парламента, или само по нареждане на председателя на Народното събрание. Председателят на парламента е задължен да уведоми народните представители за поправките. Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на парламента се извършват с разпореждане на председателя на НС. Той обявява поправките пред парламента на първото заседание след установяването им. Когато поправката е в обнародван закон, председателят на парламента уведомява и президента, решиха депутатите.

Председателят на парламента може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания, народен представител, който упражнява насилие в пленарна зала или сградата на Народното събрание. Досега правилникът предвиждаше подобна санкция само за призоваване към насилие, оскърбяване на Народното събрание и държавния глава и повторно гласуване с чужда карта. Текстът беше дописан по предложение на депутата от ДПС Четин Казак и с последвала редакция от Мая Манолова /Коалиция за България/. Казусът саморазправа не е обхванат никъде, аргументира се Четин Казак.

Всеки месец на интернет страницата на Народното събрание ще се публикува информация за неооправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания. Информацията ще се публикува не по-късно от седем дни след приключване на месеца, за който се отнася. Под "присъстващи" при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители. Под "присъстващи" при явно гласуване се разбира броят на народните представители, които са се регистрирали при започване на гласуването, записаха депутатите в правилника.

Народните представители да запазват заеманата от тях длъжност в държавните или общинските учреждения или предприятия, търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие или бюджетните организации, като ползват неплатен отпуск до края на пълномощията си. Те ще могат да получават хонорари по граждански договор, но не и друго възнаграждение по трудов. Същото положение ще важи и за изпълнителите по договори за управление на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, но за не повече от края на срока на договора. Когато за възстановяване на заеманата длъжност е необходим акт на държавен или друг орган, съответният орган е длъжен да го издаде, решиха депутатите.

Народните представители нямат право да участва в управителни или надзорни органи на търговски дружества и кооперации, но няма пречка те да са в орган на управление на юридическо лице с нестопанска цел - училищни и църковни настоятелства, спортни клубове.

При внасяне на законопроекти и изказване в пленарно заседание или в комисия депутат, с частен интерес по обсъждания проблем по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, е длъжен да го декларира. Според приетия правилник депутатите нямат право на неплатен отпуск от парламента. Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за извършено престъпление от общ характер, и то с разрешение на парламента, а когато той не заседава - с разрешение на неговия председател. Вече няма да бъде необходима депутатът лично да представи писменото си съгласие за отказ от имунитет на председателя на НС. Даденото писмено съгласие не може да бъде оттегляно. Когато наказателното преследване завърши с присъда "лишаване от свобода за умишлено престъпление", или когато изпълнението на това наказание не е отложено, НС взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на депутата. Народните представители не могат да бъдат повикани на военновременна служба като запасни.

Народните представители, напуснали или изключени от своята парламентарна група, ще могат да формират нова или да се присъединят към друга от съществуващите. Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е десет. Когато броят на народните представители спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване, предвижда проектоправилникът. Всеки народен представител може да членува в една парламентарна група. Той може да я напусне, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание, което се съобщава на пленарно заседание. При напускане на парламентарна група или изключване от състава й народният представител губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в парламентарните делегации и други изборни длъжности в Народното събрание.

Парламентът избра Цветан Гунев за подуправител на Българска народна банка. За кандидатурата му гласуваха 175 депутати, против бяха двама, други двама се въздържаха. Подуправителят на БНБ положи клетва пред народните представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини