Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на парламентарната Комисия по енергетика Явор Куюмджиев представи на работна среща в Народното събрание предложения за промени в Закона за енергетиката
21/08/2013

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по енергетика Явор Куюмджиев представи на работна среща в Народното събрание предложения за промени в Закона за енергетиката. Форумът бе продължение на дискусията от 13 август 2013 г. по нормативната уредба на взаимоотношенията между естествените монополи и крайните потребители.

В дискусията на тема „Промени в нормативната база и защита на потребителите от злоупотреба на естествените монополи при предоставяне на комунални услуги” участваха представители на Министерство на икономиката и енергетиката, на Комисията за защита на потребителите, на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на Федерацията на потребителите, на Асоциация „Помощ за потребителя”, на Национална инициатива „Социална солидарност”, на Сдружение за правна помощ на потребителите, представители на работодателите, на Българската стопанска камара и бизнеса.

Потребителите на ток и газ да могат да претендират за некачествено снабдяване до три години след настъпване на събитието, предвиждат предложения за промени в Закона за енергетиката. Претенциите могат да бъдат предявени, ако за повече от 10 дни е нарушено качеството на снабдяване с ток или газ за един месец и това се докаже по съответния ред. Тогава клиентът не дължи сумите за консумирана енергия, а дружеството дължи обезщетение за всички причинени имуществени вреди, които клиентът е претърпял вследствие на некачественото снабдяване.

Промените в Закона за енергетиката предвиждат още императивна забарана на таксата за повторно включване на изключен електромер или газова уредба и дружеството се задължава да възстанови захранването след плащане на просрочената сметка и до 8 часа след подаване на искането за повторно захранване. Доставчиците се задължават да информират клиентите за предстоящи спирания на услугата

Предвижда се още при показания за консумация за ток или газ, надвишаваща с 30% консумацията за същия период на предходната година, клиентът да има право предяви възражение и да не плати дължимата сума до разглеждане на възражението му или до разрешаване на спора с влязло в сила съдебно решение. Това ще въведе задължението на доставчика да докаже, че енергията е потребена, а не както досега клиентите да платят и тогава да си търсят правата, коментира Куюмджиев.

На операторите на електроразпределителната мрежа и газоразпределителна мрежа, за които се установи, че предоставят услуга в нарушение на условията за непрекъснатост и качество, ще се налага имуществена санкция в трикратен размер. Предвидена е и процедура за отнемане на лицензията за извършване на дейността.
Представителите на Министерството на икономиката и енергетиката, на ДКЕВР и на потребителските организации изразиха подкрепата си за предложените законодателни промени и представиха вижданията си за прецизиране на текстовете. Народният представител Явор Куюмджиев заяви, че очаква от тях да представят предложенията си за конкретни текстове, които да залегнат в промените на Закона за енергетиката до 26 август 2013 г., като се ангажира в най-кратък срок след това готовият законопроект да бъде внесен в деловодството на парламента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини