Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на 22 октомври 2013 г. решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
22/10/2013

Народното събрание прие на 22 октомври 2013 г. решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. Решението подкрепиха 171 депутати, 38 бяха против, а 12 се въздържаха.

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се разширява обхватът на данъчните облекчения за млади семейства. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2014 г. С измененията се предоставя възможност данъчното облекчение за млади семейства да се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Предложението за разширяване обхвата на данъчното облекчение за млади семейства е свързано с открита процедура по нарушение на правото на Европейския съюз от Европейската комисия. Според ЕК данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава - членка на ЕС, се посочва в мотивите към законопроекта.

Храмовете, молитвените домове и манастири да не плащат такса смет, предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които Народното събрание прие на първо четене. Със законопроекта се предлага и освобождаване от данък върху недвижимите имоти и с данък при придобиване на имущества на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение, както и на поземлените имоти, върху които са построени. С измененията се предвижда данъчното облекчение за превозните средства да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за счетоводството. Те предвиждат при съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя. С измененията се дава дефиниция на "цифров или друг идентификатор". Това е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия.

Разширяване на обхвата на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък, предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене от парламента. Предвид изтичането на действието на Насоките за регионална помощ за програмния период 2007-2013 г. и приетите от Европейската комисия нови Насоки за регионална помощ за програмния период 2014 - 2020 г., в законопроекта е предложено изменение на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ. Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната за предходната година. Едновременно с това се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г., се отбелязва в мотивите към законопроекта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини