Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От такса битови отпадъци ще се освобождава имот, който не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота
04/11/2013
Депутатите от парламентарната Комисията по бюджет и финанси обсъдиха на заседанието си на 4 ноември 2013 година на второ четене  законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерски съвет. Народните представители приеха да бъдат освободени от такса също храмовете, манастирите и молитвените домове, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

По време на дебатите беше изразено притеснение, че това ще доведе до увеличаване таксите за останалите данъкоплатци. Председателят на комисията Йордан Цонев информира депутатите, че е получил уверение от Министерство на финансите, че държавата ще предвиди в бюджета сума за компенсиране на общините. Несправедливо е определянето на такса смет за храмовете и молитвените домове, добави той. Сега по-малко от 1/3 от храмовете в страната са освободени от тези такси от общинските съвети, уточни Цонев, а след тези законови промени ще се възползват и останалите.

Депутатите подкрепиха от 2015 година да отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена с което се осигурява необходимия времеви ресурс за определяне на база, осигуряваща пряка връзка с извършените разходи по предоставяне на услугата. Във връзка с това Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, ще разработи методика за изготвяне на план–сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Облагането с данък върху превозните средства ще бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Народните представители гласуваха превозните средства с мощност на двигателя до 74 кВт включително, снабдени с катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро3”,  „Евро4”  „Евро5”,  „Евро6” и „ЕЕВ” да заплащат данък за съответната година с намаление 30 на сто за 2014, 20 на сто за 2015 и 10 на сто за 2016 година. Превозните средства с мощност на двигателя до 74 кВт включително и съответстващи на екологичните категории „Евро3”и  „Евро4” ще заплащат данък с 40 на сто намаление, а за съответстващите на  „Евро5” и  „Евро6”  - с 50 на сто по-малко.

Депутатите от комисията приеха допълнителна промяна в Закона за ДДС, отнасяща се до продажба на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване с която фискалния бон, регистриращ продажбата се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини