Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С по два процента всяка година пада данък "лихва" от 2014 г., през 2017 г. ставката ще е нулева
05/11/2013

С по два процента всяка година пада данък "лихва" от следващата година, през 2017 г. ставката ще е нулева. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Поправката, предложена от Корнелия Нинова от ПГ на Кжоалиция за България, бе приета с гласовете на 93 депутати, 31 бяха "против" и 23 се въздържаха. Сега окончателният налог, с който се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки, е 10 процента. С решението си парламентът предвиди данъчната ставка върху лихвите да бъде осем на сто през 2014 г.; шест на сто - за доходите, придобити през 2015 г., и четири процента - за 2016 г. С гласуваните промени парламентът даде възможност от данъчното облекчение за млади семейства да се ползват и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - член на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Доходите на тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години, записаха още народните представители. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по съответния член от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.

Народното събрание реши да бъде удължен до края на ноември 2016 г. срокът за възползване по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове с приетите на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Парламентът гласува два законопроекта – единият е на депутати от ПГ на Коалиция за България, а другият – на народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ. Предложеният от Захари Георгиев и група депутати от ПГ на Коалиция за България проект предвижда да се удължи срокът, в който хора с такива влогове могат да се възползват от правата си, до 30 ноември 2016 г. т.е. шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Поправката засяга 59 861 държатели на права. Съгласно сега действащите разпоредби на закона ще могат да бъдат компенсирани правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище, в срок до 21 ноември 2013 г. Захари Георгиев посочи, че по закона са дължими 89 млн. лева. Според вносителите в последните години се наблюдава значително забавяне при изплащането на дължимите левови компенсации на гражданите поради недостиг на средства във фонда, който се получава в резултат на намаления размер на субсидиите от републиканския бюджет. С проектозакона се предвижда изплащането на левовите компенсации да се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца. При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат със следващия бюджет. Наред с това се предлага половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, да постъпват в бюджета на фонда. Законопоректът, внесен от Петя Аврамова и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, предвижда също удължаване на срока до 30 ноември 2016 г.

При съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за счетоводството. С измененията се дава дефиниция на "цифров или друг идентификатор". Това е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия. Промените влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание бъде прекратено, на депутатите, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, ще се удържат две трети от дневното възнаграждение. Това решиха депутатите, като приеха промени в парламентарния правилник. При неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец Народното събрание няма да поема повече от една трета от т.нар. представителни разходи на депутата. Остава сегашният текст, че в такъв случай се удържат и две трети от месечното му възнаграждение.

Депутатите приеха също, че Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения ще осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания. Не беше подкрепен първоначалният вариант, предложен от депутатите Мая Манолова и Христо Бисеров, тази дейност да се извършва от постоянно действаща подкомисия, която да се формира на паритетен принцип, т.е. по един народен представител от всяка парламентарна група. По предложение на председателя на парламента Михаил Миков докладите и становищата по законопроектите на другите комисии, извън водещата, ще могат да се представят в резюме. Докладите с отчет за дейността на органите, които са задължени да се отчитат пред парламента, трябва да се внасят до 31 март, ако в закона не е предвиден друг срок.

Разширява обхватът на общините с висока безработица, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. От преференцията могат да се възползват данъчно задължени лица, извършващи производствена дейност в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока. В същото време се въвеждат и нови условия за възползване от данъчното облекчение. Данъчно задълженото лице следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини с висока безработица. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г. С данък при източника няма да се облагат доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, реши още парламентът . Предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или на други дългови ценни книжа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини