Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта проведе изслушване на информация за актуалната ситуация и конкретните мерки на институциите във връзка с процедурите по международни осиновявания
06/11/2013
Депутатите от парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта изслушаха информация за актуалната ситуация и конкретните мерки на институциите във връзка с процедурите по международни осиновявания. Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов посочи, че съгласно чл. 110 ал. 1 от Семейния кодекс дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Той отбеляза, че към 25 октомври 2013 г. в регистъра, воден от Министерството на правосъдието, са вписани 4742 деца – 2945 са заличени и 1797 незаличени, от които към 1358 са настъпили условия за предприемане на специални мерки за осиновяване. Тези мерки се предприемат, когато в регистъра няма вписани подходящи осиновяващи.

По време на изслушването беше изтъкнато, че към 25 октомври 2013 г. са проведени 21 заседания на Съвета по международно осиновяване, като са направени 337 предложения до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за 398 деца, в това число 97 предложения за определяне на подходящ осиновяващ за 124 деца чрез прилагане на специалните мерки за осиновяване.

През предходните три години е налице ясна тенденция към завишаване броя на процедурите по международно осиновяване, като през 2012 г. те са с около 65% по-високи отколкото през 2010 г. Увеличението на процедурите чрез прилагане на специални мерки за осиновяване на деца с особености в здравословния статус и/или по-висока възраст е 57%,  уточни заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов.

Министерството на труда и социалната политика има водеща роля при процедурата за осиновяване в страната при разгледажето на досиетата на осиновяваните деца и осиновяващите. Особено важно е да се отбележи функцията на Агенцията за социално подпомагане, която съдейства за успешното сътрудничество между Министерството на правосъдието, териториалните дирекции „Социално подпомагане” в областта на националното и международното осиновяване. Беше изразен и ангажиментът на дирекциите по социално подпомагане за изготвянето на социален доклад за всяко дете във връзка с предприемането на мярка за закрила – осиновяване, в който е задължително да се отразят всички обстоятелства относно най-добрия интерес на детето.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ана Ананиева отбеляза, че по отношение на международното осиновяване основният фактор е Министерството на правосъдието, което осъществява функциите на централен орган, предвидени в Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, ратифицирана в България през 2002 г. Ана Ананиева акцентира върху изискванията на чл. 21 от Конвенцията на ООН  за правата на детето, който урежда правата на осиновените деца и установява върховенството на висшите интереси на детето, т.е. осиновяването в чужбина е една от възможностите за грижа за децата, но трябва да се предприема в краен случай, след като са изчерпани всички възможности в страната.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето посочи още, че методическото указание за сътрудничество и координация при осъществяване на процедури по осиновяване в страната или в чужбина на деца, настанени в приемни семейства, социални услуги от резидентен тип и др. е сведено до вниманието на всички отговорни инстритуции. Тя допълни, че представляваната от нея агенция ще продължи активно да сътрудничи за провеждането на държавната политика в областта на закрилата на децата и за развитието на алтернативни средства за полагане на грижи, каквото е и международното осиновяване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини