Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
През този отоплителен сезон сметките за парно ще се изчисляват по старата наредба, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред депутатите от парламентарната комисия по енергетика
06/11/2013
Комисията по енергетика прие на първо четене проекта на държавен бюджет на Република България за 2014 г. На заседанието й на 6 ноември 2013 г. министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев запозна народните представители с проекта на бюджет на министерството за 2014 година.

Министерство на икономиката и енергетиката ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството – България да постигне растеж и модернизация на икономиката, посочи Драгомир Стойнев. В този смисъл, предлаганият бюджет е насочен към намаляване на административните разходи и постигане на по-висока ефективност на администрацията от една страна и по-целенасочени политики за насърчаване на икономиката и предприятията, в това число и в енергетиката, добави той.

Проектът е разработен в рамките на одобрените от Министерството на финансите тавани и в него фокусът е изместен от ведомствените разходи, които са намалени за персонал с 2.302 млн. лв., за издръжка с 5.436 млн. лв и за капиталови трансфери с 1.466 млн. лева, информира министърът. За сметка на това акцент се поставя върху насърчителните мерки за българските предприятия с увеличение от 42.152 млн. лв. на средствата за мерки за подпомагане по Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закона за защита на потребителите.

Драгомир Стойнев отбеляза, че предлаганите мерки и политики, финансирани от държавния бюджет целят постигането на максимален комбиниран ефект при използване на възможностите и на другите програми и мерки за финансиране – особено на европейските фондове и програми, в това число по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика“ и „Иновации и конкурентоспособност“, по Международния фонд „Козлодуй“ и останалите оперативни и рамкови програми, финансирани от ЕС.

През 2014 г. министерството ще изпълнява следните четири политики: „Устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност”, „Ефективно външноикономическо сътрудничество”, „Устойчиво развитие на туризма” и „Устойчиво и конкурентноспособно енергийно развитие”.                                                        

Драгомир Стойнев информира депутатите, че заложените приходи по бюджета на министерството са в размер на 157,290 млн. Лева, а разходите – 122,802 млн. Лева.

Бюджетът по Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентноспособност” е в размер на 61,938 млн. лева, като има увеличение от 37,654 млн. лева на средствата за енергетиката, уточни министърът. Приоритетните области на работа са ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и ВЕИ, либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите, овладяване на негативните промени в климата чрез включване на българските енергийни инсталации в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове. Проектите, финансирани по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” за 2014 г. са на обща стойност 173 млн. Лева.

Народните представители от Комисията по енергетика изслушаха и обсъдиха Доклад относно анализ и оценка на информацията за отчетните резултати от електроенергийните предприятия, предоставен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те се запознаха с резултатите от текущото наблюдение и контрол върху изпълнението на лицензионните задължения на енергийните предприятия за отчетната 2012 година.

Във връзка с ценовото регулиране, в процеса на определяне и утвърждаване на цени е извършен анализ и направена оценка на информацията за отчетените резултати от електроенергийните предприятия, в т. ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние, анализ на отчетените технически и икономически показатели, както и анализ и оценка на постигнатите показатели за качество през базисната година - производителите, обществения доставчик, преносното предприятие, електроенергийния системен оператор, електроразпределителните предприятия и крайните снабдители.

През 2013 г., след промените в Закона за енергетиката от месец юли, се създаде законова възможност за промяна в начина на образуване на крайната цена за потребителите, както на свободния пазар, така и на регулирания пазар. Като приетият от ДКЕВР начин на ценообразуване на електрическата енергия третира равнопоставено всички клиенти и крайните цени отразяват разходите по цялата технологично свързана верига от производството, през преноса по мрежите до нейната доставка.

Комисията за енергийно и водно регулиране е в процедура по изменение и допълване на лицензите на енергийните предприятия с дейността на координатор на специални балансиращи групи, с което ще се гарантира защита на битовите потребители в условията на реално работещ балансиращ електроенергиен пазар, се посочва в доклада. При осъществяване на текущия контрол по изпълнение условията на издадените лицензи на електроенергийните предприятия са направени проверки на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро  България” АД, въз основа на които са открити процедури за отнемане на лицензите. За периода януари – септември 2013 г. са допълнени 24, издадени са 5 и прекратени 7 броя лицензи.

През този  отоплителен сезон сметките за парно ще се изчисляват по старата наредба, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред депутатите от парламентарната комисия по енергетика.

Новата наредба, която бе публикувана в Държавен вестник в края на октомври, е много по-справедлива от сега действащата, отбеляза Драгомир Стойнев. Той отбеляза, че проектът на наредба е бил поместен в сайта на министерството още през май и заинтересованите страни са имали възможност да се запознаят с него.

Министърът на икономиката и енергетиката обясни, че решението за отмяната на наредбата е взел след като е получил писма от Асоциацията на топлофикационните дружества и на топлинните счетоводители, че няма да могат за толкова кратък период да настроят софтуера си. По думите му, за да бъдат спокойни гражданите и да не възникнат грешки и проблеми в отчитането на сметките, е по-добре наредбата да влезе в сила от следващия отоплителен сезон.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини