Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С 11 гласа „за“, 7 „против“ и един „въздържал се“ Комисията по труда и социалната политика прие проектозакона за държавния бюджет на България за 2014 г. – в частта му са социалното осигуряване, подпомагане и грижи и законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
06/11/2013
С 11 гласа „за“, 7 „против“ и един „въздържал се“ Комисията по труда и социалната политика прие проектозакона за държавния бюджет на България за 2014 г. – в частта му са социалното осигуряване, подпомагане и грижи и законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.  

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи на проектозакона за държавния бюджет на България за 2014 г. – в частта му са социалното осигуряване, подпомагане и грижи. Според предоставената информация за 2014 г. общите разходи в социалния сектор възлизат на 11 262.3 млн. лева или 13.8 % от брутния вътрешен продукт, като са с най-голям дял в публичния сектор – 36.6 от тях.

Спрямо бюджета за предходната година е налице ръст от 355 млн. лева. Министър Адемов представи мерките в областта на социално-осигурителната политика. Той подчерта, че те са свързани основно с индексация на пенсиите от 1 юли 2014 г. с 3 %, увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 150 на 154.50 лева, увеличение на социалната пенсия за старост – от 110 на 113.30 лева, увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии – от 770 на 840 лева.

Сред другите мерки, посочени от социалния министър, са – увеличение на размера на минималната работна заплата – от 310 на 340 лева, увеличение на максималния осигурителен доход – от 2200 на 2400 лева, увеличение на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишниа възраст – от 310 на 340 лева.

Програмният бюджет на министерството е структуриран в 7 политики и 16 програми, като изменението на средствата през 2014 спрямо 2013 г. е, както следва: предвидените средства по политиката на заетостта са в размер на 96 601 178 лева и се запазват на нивото на средствата по бюджета за 2013 г.

Предвидените средства в политиката в областта на социална закрила и равни възможности са в размер на 169 348 288 лева и са с 12 196 216 лева повече в сравнение със средствата по бюджета за 2013 г. Според предоставената от министър Адемов информация предвидените средства в областта на интеграцията на хората с увреждания са в размер на 181 092 027 лева и са с 12 402 560 лева повече в сравнение със средствата по бюджета за 2013 г. Предвидените средства за политиката в областта на социалното включване са в размер на 593 453 084 лева и са с 69 497 440 лева повече в сравнение със средствата по бюджета за 2013 г.

Пред депутатите от Комисията по труда и социалната политика управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков представи бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Очакваното изпълнение на бюджета на ДОО за 2013 г. предвижда приходи в размер на 4 203.3 млн. лева, в това число – осигурителни вноски 4152.6 млн. лева и други приходи в размер на 50.8 млн. лева.

Очакваните разходи според справката, представена от председателя на НОИ, са в размер на 8943.2 млн. лева, като от тях за пенсии – 7775.9 млн. лева и за краткосрочните обезщтетения – 1089.9 млн. лева. Недостигът в края на периода е в размер на 3.4 млн лева, информира Бисер Петков. Той представи и структура на разходите за социални помощи и обезщетения за 2014 г. Според нея паричните обезщетения за безработица са в размер на 31.7 %, паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване – 28.7 %, поради трудова злополука и професионална болест – 0.6 %, за парични обезщетения за бременност и раждане – 23.8 %, за отглеждане на малко дете – 13.6 % и за профилактика и рехабилитация – 1.3 %.

Прогнозният среден размер на пенсията на един пенсионер през 2014 г. е 307.64 лева – при ръст на пенсиите от 4.8 % и очакван размер за 2013 г. – 293.55 лева, отбеляза управителят на Националния осигурителен институт.

В бюджета на фонд „Безработица“ за 2014 г. се предвиждат приходи и трансфери в размер на 198.7 млн. лева, в т. ч. 198.3 млн. лева – от осигурителни вноски и 0.4 млн. лева – трансфер от централния бюджет за ДОО. За социални помощи и обезщетения се предвиждат разходи и транфери в размер на 361.9 млн. лева.

Депутатите бяха информирани и за бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2014 г. Според предоставената информация активите към 31 декември 2013 г. са в размер на 252.0 млн. лева, а размерът на очакваните активи към края на следващата година е 265.0 млн. лева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини