Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С 10 гласа „за“, нито един „против“ и 7 „въздържал се“ Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
07/11/2013
С 10 гласа „за“, нито един „против“ и 7 „Въздържал се“ Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Председателят на комисията Младен Червеняков отбеляза, че становището на комисията разглежда бюджета в светлината на европейската политика, на онези критерии, към които се стреми Европейския съюз, на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и на Кохезионния фонд и националното съфинансиране, осигурено за реализацията от съответните програми от следващия програмен период.

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, информира депутатите от комисията, че през 2014 г. действа правилото „N+2“, което предполага по-ниски разходи от бюджетна гледна точка. Това означава на практика, че праговете за постигане през 2014 г. не са толкова високи колкото през настоящата, когато е било взето под внимание събирането на две бюджетни за ЕК години съгласно правилото за „автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент” (N+2/3), допълни Зинаида Златанова. Според нея изготвянето на разчетите за 2014 г. е съобразено и с началото на програмния период 2014-2020 г. Очаква се същинската реализация на новите Оперативни програми да стартира през второто полугодие на 2014 г., като разходите, извършени по тях, ще бъдат незначителни, отбеляза още министърът на правосъдието. В резултат на горните фактори планираните разходи за 2014 г. са с 576 млн.лв. по-малко спрямо тези за 2013 г., добави тя.  

При планиране на разходите за 2014 г. е отчетен фактът, че през следващата година за пръв път се застъпват два програмни периода, в които България е пълноправен член на Европейския съюз, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова. По думите й за планирането на разходите по отделни оперативни програми са взети предвид – етапът при изпълнение на съответната програма, както и характерът на проектите, които се подпомагат.
Приоритетите в областта на общата селскостопанска политика са насочени към създаването на организации на пазара на земеделски продукти, подкрепа на доходите на земеделските производители и развитие на селските райони, заяви Зинаида Златанова. Основните инструменти за провеждането на обща селскостопанска политика, допълни тя, са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските стопанства.

По думите й по линия на първия стълб на общата селскостопанска политика ще постъпят средствата за подпомагане на земеделските производители по схеми за директни плащания и за пазарна подкрепа. По линия на втория стълб на Обща селскостопнаска политика ще постъпят средства за развитие на селските райони. През 2014 г. се очаква и стратирането на програмата за развитие на селските райони за 2014 – 2020 г.

По отношение на общата рибарска политика, през 2014 г., успоредно с изпълнението на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ се предвижда стратирането на програмата за морско дело и рибарство за 2014 – 2020 г.

Вноската на България в общия бюджет на Европейския съюз за 2014 г. се предвижда да е в размер на 904. 7 милиона лева, информира Зинаида Златанова.

Според становището на комисията размерът на вноската за 2013 г. е прогнозен и е своеобразна гаранция за изплащане на националната вноска в бюджета на ЕС.

Смятаме, че заложените разчети за евросредствата за 2014 г. отчитат реално възможностите и напредъка в оптимизирането на структурите и процесите, по отношение на минимизиране на сроковете за извършване на плащанията по всички програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, както и стартирането на нови оперативни програми за новия програмен период, посочи още вицепремиерът.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини