Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За първи път от повече от 15 години България определя национален ресурс, който да се разходва на проектен принцип и да бъдат подкрепяни инвестиционни проекти на общините и институциите
07/11/2013
С десет  гласа „за” и седем  „въздържал се” Комисията по околната среда и водите прие на 7 ноември 2013 г. на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2014 г. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, заедно със своите заместник-министри Чавдар Георгиев, Дин Ахмед Онбаши и Атанас Костадинов, представиха законопроекта пред депутатите от парламентарната ресорна комисия.

Основното в бюджета за 2014 година е финансиране на дейностите като опазване на околната среда и политиките по изменения на климата, отбеляза министър Михайлова. Планираните приходи на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. са 9 000 000 лева. Разходите на ведомството ще бъдат предназначени за осъществяване на 8 политики и 9 програми в рамките на възложените функции. Разходният таван на министерството, определен за 2014 г., в проекта на бюджета е в размер на 43 954 300 лева. Основните параметри са за заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения и издръжка.

Министър Искра Михайлова се спря по-подробно върху основните политики и програми. Първата политика е в областта на управление на водите, програма  „Оценка, управление и опазване на водите на Република България”. Предвидените средства са 2 693 888 лева. Политиката в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите ще се осъществява по програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите”, политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух - програма  „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, политика в областта на опазване на екологичното разнообразие -  програма „Укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания и видове и генетичните им ресурси”, политика в областта на националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост -  програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост”, политика за повишаване на екологичното съзнание и култура - програма „Информирано участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”, политика предотвратяване и контрол на замърсяване и управление на химикалите - програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда” и политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата - програма „Управление на дейностите по изменение на климата” и последната програма „Администрация”. Предвижда се и перо капиталови разходи в размер на 2 012 326.

Бюджетните взаимоотношения с други бюджетни организации в частта на трансферите между МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ са следните – получените трансфери са на стойност 36 500 000 лева, от които 6 милиона са за министерството, а останалите за централния бюджет. Предоставените трансфери са 61 738 400 лева, които се насочват към БАН – 2 550 000 и останалите 40 милиона към ПУДООС. Планираните средства за 2014 година за гарантиране възстановяване на приходи от продажба на предписани емисионни единици са в размер 19 188 400 лева. Очакваните постъпления за квоти за емисии на парникови газове за 2014 година се предвиждат да постъпят в ПУДООС за изразходване т.е. трансфери от централния бюджет на стойност 16 894 700 лева.

Министър Михайлова изрази своето становище, че бюджетът на министерството е подценен и липсват средства за някои основни политики - той е намален с 900 000 лева. Това е в рамките на общата политика на правителството за оптимизиране на разходите и подобряване на финансовото управление в рамките на отделните министерства - разпоредители на централния бюджет. Министър Михайлова отбеляза четири основни различия спрямо предишните бюджети, на които депутатите да обърнат внимание - най-малката редукция на разходния таван е за МОСВ, което е резултат на проведените разговори и разбирането от страна на МФ, че изпълнението на политиките не предполага по-сериозна корекция в разходния таван. Следващата разлика е, че се увеличава трансферът към ПУДООС от 20 милиона, какъвто е бил последните три години, на 40 милиона лева. Увеличението е с цел да се изпълняват основните функции на предприятието по изграждането на обекти и реализирането на проекти. Михайлова отбеляза, че за първи път в държавен бюджет се появяват планирани средства за гарантиране възстановяване на прихода от продажба на предписани емисионни единици и последният момент е наличието на фонд „Устойчиво регионално развитие”, който гарантира възможността както на общини, така и на държавни институции, на проектен принцип да финансират определени проекти и дейности.

За първи път от повече от 15 години България определя национален ресурс, който да се изразходва на проектен принцип и с който да бъдат подкрепяни инвестиционни проекти и намерения, които да се осъществяват от общините и държавните институции. Това е качествена промяна в политиката на бюджета и тя позволява на институциите и общините, които имат проектна готовност, капацитет и ясни политики да допълнят разходните си тавани и бюджета си за изпълнение на дейности по конкретни политики, чрез конкретни проекти, подчерта министър Искра Михайлова.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини