Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Офшорки няма да могат да участват в приватизационни сделки и конкурси за обществени поръчки, решиха на първо четене депутатите
20/11/2013

Офшорки няма да могат да участват в приватизационни сделки и конкурси за обществени поръчки, решиха на първо четене депутатите. Офшорните дружества не могат да участват и в конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и др. Това предвижда приетият на първо четене от парламента законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Вносители са депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски. Йордан Цонев уточни, че забраните обхващат 20 области. Забранява се на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да учредява или да участва "в лице, издател на периодични печатни произведения". Предвиждат се мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. Отклонението е възможно и чрез сделки с местни лица, както физически, така и юридически, и чрез сделки с лица, които не са установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, посочват в мотивите си вносителите. Според законопроекта, противодействието следва да обхваща всички сделки – когато зад тях стоят други прикрити сделки, напълно действителните, защото отклонението, според вносителите, се осъществява чрез цените, а не чрез реалното или нереалното им извършване. Предвижда се глоба от 10 000 до 50 000 лева за предоставяне на документ с невярно съдържание, а при повторно нарушение – от 250 000 до 500 000 лв. Ограниченията няма да се прилагат, когато управителите, директорите или упълномощените удостоверят с официален документ, че акциите на офшорната компания се търгуват на регулиран пазар в България или друга държава-член на Европейския съюз. Регулацията не засяга и фирми, притежаващи лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила Споразумение за обмен на информация. Забраната не се прилага и ако компанията е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица са известни. Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Въвежда се изискване за получаването на допълнителна информация за физически и юридически лица, регистрирани в офшорни зони, които са собственици на част или на целия капитал на дружества, имащи лицензи, сертификати и удостоверения за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната. Това предвиждат промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесени от правителството, които депутатите приеха на първо четене. Предвидено е при подаването на документите за издаване на съответния лиценз да се изисква документ, удостоверяващ собствеността на чуждестранно физическо или юридическо лице, издаден от компетентен орган на държавата, където чуждестранното физическо или юридическо лице е установено или регистрирано. Законопроектът цели повишаването на контрола при издаването на лицензи за износ и внос, транспортиране, сертифициране на получател на продукти, свързани с отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, посочват вносителите. Предлага се да се намали административната тежест върху бизнеса, като се измени срокът на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната. Предвижда се след изтичане на първоначалния лиценз срокът на всеки следващ да бъде увеличен от 3 на 5 години. Предвидено е и срокът на удостоверението за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и на удостоверението за износ и трансфер с изделия и технологии с двойна употреба и за брокерска дейност с тях, също да бъде увеличен от 3 на 5 години.

Парламентът реши да бъде удължен до края на ноември 2016 г. срокът за възползване по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Това стана с приети на второ четене промени в закона. Поправката засяга 59 861 държатели на права. Съгласно действащите досега разпоредби на закона можеха да бъдат компенсирани правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище в срок до 21 ноември 2013 г. Изплащането на левовите компенсации ще се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца. При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат със следващия бюджет. Половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, ще постъпват в бюджета на фонда, решиха още депутатите. По предложение на народния представител от ПГ на Коалиция за България Георги Атанасов бе прието хората, които имат такива влогове, да могат да ги прехвърлят на свои близки, при условие, че отговарят на изискванията на закона и са крайно нуждаещи се. По предложение на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев в закона беше внесено предложение, с което се променя текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързан с обратното начисляване на ДДС. Цонев обясни, че с изменението се изпълнява споразумение между правителството и зърнопроизводителите, обратното начисляване за зърнопроизводството да започне да действа от 1 януари 2014 г., а не както е предвидено сега - от 1 декември 2013 г.

Мехмед Атаман беше избран за заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана на мястото на Четин Казак, който оглави правната комисия след напускането на Христо Бисеров. Бюнямин Хасан, който влезе в парламента на мястото на Христо Бисеров, стана член на комисиите по култура и по отбрана. Иван Иванов беше избран за член на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини