Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите от Комисията по бюджет и финанси приеха на второ четене законопроектите за бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
21/11/2013
Комисията по бюджет и финанси прие на 21 ноември 2013 г. на второ четене консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 376, 121 млн. лв., като с най-голям относителен дял са осигурителните вноски – 4 422,940 млн. лв. Следващите по-големи постъпления са трансферите от републиканския бюджет - 2 618,945 млн. лв. и от централния бюджет за държавното обществено осигуряване - 331,872 млн. лв.

Запазват се размерът на осигурителната вноска и държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии”  на нивото от 2013 г. Няма промяна на съотношенията работодател–работник за останалите осигурителни рискове. Минималните осигурителни прагове по основните  икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 на сто, като най-ниския минимален осигурителен доход е 340 лв., очакваният размер на минималната работна заплата за 2014 година.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход от 2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2013 г. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2014 г. става 2400 лв.

За следващата година няма да се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Определя се максимален размер на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя – 1200 лв. Размерът е 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Запазва се размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд – 4,3 на сто за сметка на осигурителя.

По разходи и трансфери общата сума, която гласуваха народните представители, е 9 372,443  млн. лв., която е с 321,1 млн. лв. повече от гласуваната за 2013 г. Увеличението се дължи на по-големите разходи за пенсии. Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 2,9 на сто през 2014 г. спрямо настоящата година. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.

Депутатите приеха предложението, направено от народните представители Сергей Станишев, Лютви Местан, Корнелия Нинова, Йордан Цонев и Георги Гьоков, обезщетението за бременност и раждане да се определя на база брутното възнаграждение на майката за последните 18, вместо 24 месеца.

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. В него са предвидени 2 823,110 млн. лв. приходи и трансфери, което е със 112,9 млн. лв. повече от одобрените в бюджета на касата за тази година. От тази сума очакваните здравноосигурителни приходи са 2 795, 160 млн. лв., а от глоби, санкции и наказателни лихви 14,5 млн. лв. Предвиденият трансфер от Министерство на здравеопазването за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им, дейности за здравно неосигурени лица е 13,4 млн. лв.

Депутатите приеха бюджета на НЗОК по разходи и трансфери на обща сума 2 823,110 млн. лв. От тази сума за текущи разходи се предлагат 2 520,104 млн. лв. От сумата за текущи разходи с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания 2 472, 464 млн. лв. Депутатите приеха предложението на Нигяр Джафер и Емил Райнов да бъдат увеличени от 110 на 120 млн. лв. разходите за здравноосигурителни плащания за дентална помощ и да се намалят с 29 млн. лв. разходите за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели.

Комисията прие и да бъдат увеличени разходите за дейности за здравно неосигурени жени от 3,4 на 3,5 млн. лв. Подкрепено беше и предложението на народния представител Йордан Цонев, което предвижда Агенцията за социално подпомагане през 2014 г. да превежда на НЗОК средствата за лекарствени продукти не само за военноинвалидите и военнопострадалите, но и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигури участие в здравноосигурителния процес.

Комисията гласува ваксините за задължителни имунизации и реимунизации да се осигуряват през 2014 г. от НЗОК по досегашния ред,  до осигуряването им от Министерството на здравеопазването, което ще трансферира сумите в периода от 1 януари до 30 април 2014 г. Депутатите приеха министерството ежемесечно до края на текущия месец да трансферира към бюджета на касата разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им.

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение  между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

Народните представители разгледаха и приеха на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Мотивите към законопроекта бяха представени от председателя на комисията Йордан Цонев, който е един от вносителите. Проектът има за цел усъвършенстване режима на лицензиране  и данъчно облагане на хазартната дейност. В резултат на промяната в режима за лицензиране и облагане на хазартната дейност за 2014 г. се очаква да бъдат лицензирани 4 онлайн хазартни оператори /бетинг компании/, отбеляза Йордан Цонев. За правото да се осъществява хазартна дейност на територията на Република България се предвижда двукомпонентна такса, която ще се декларира ежемесечно и ще се състои от константна и променлива величина. Предвижда се двукомпонентна такса в комбинация с данъчно облагане с корпоративен данък, уточни народният представител.

За следващата година се очакват приходи от двукомпонентна такса и корпоративен данък от 8 лицензирани оператори за хазартна дейност. Възстановява се възможността за откриване на игрални зали и игрални казина, освен в хотели с четири и пет звезди, и в хотели с три звезди. Въвежда се допълнително изискване търговски дружества, регистрирани в други държави, да бъдат лицензирани за организиране на онлайн залагания на територията на България. Съгласно предложените промени организаторите на хазартни игри трябва да бъдат ангажирани с провеждането на социалноотговорни дейности за превенция на хазартната зависимост, както и за забрана и ограничаване на достъпа до хазартни игри на лица под 18 години и уязвими групи. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Депутатите от бюджетната комисия гласуваха на второ четене изменения в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, с които се засилва контрола на стоки с висок фискален риск.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини