Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приходите от новата такса за производителите на електричество от възобновяеми енергийни източници ще отидат за инвестиции и програми в областта на енергетиката
03/12/2013
Депутатите от Комисията по бюджет и финанси обсъдиха и приеха на 3 декември 2013 г. редакционни поправки в текстове на Бюджет 2014 във връзка с параграф 6. В този параграф е включена новата 20 на сто такса за облагане на производителите на електричество от вятърни и фотоволтаични централи. Тази нова такса увеличава бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г. със 150 милиона лева. Според приет текст в бюджета тези пари ще се изразходват за инвестиции и програми в областта на енергетиката.

Комисията гласува прецизирани текстове, с които в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета се променя Закона за енергия от ВЕИ. Народният представител от ПГ на Коалиция за България Георги Кадиев предложи диференцирана такса според времето на въвеждане на мощностите в експлоатация. Той поиска 10 на сто такса върху електрическата енергия, получена от вятърни централи. За фотоволтаичните наземни инсталации над 80 кВ и покривните над 30 кВ Георги Кадиев предложи таксата да се диференцира в зависимост от годината на въвеждане на съоръженията в експлоатация. За централи, включени до края на 2009 г., таксата да е 10 на сто, за тези от началото на 2010 г. до средата на 2011 г. - 15 на сто, а за влючените след 1 юли 2011 г. -  25 на сто. Фотоволтаичните централи, построени след 2011 г., възвръщат инвестициите си за по-кратък период и имат по-големи печалби, аргументира се Кадиев.

Министърът на финансите Петър Чобанов подкрепи мнението на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев за единна такса. Депутатите от комисията отхвърлиха предложението на Кадиев и приеха 20 на сто такса за тока от възобновяеми енергийни източници. Очакваните приходи от тази такса, които са в размер на 150 милиона лева, бяха отразени и приети в приходната част от бюджета. След отчитането на тази сума, депутатите от комисията гласуваха държавни такси в размер на 914,719 милиона лева, а общата стойност на неданъчни приходи става 1 874,084 милиона лева.

След заседанието на комисията министърът на финансите Петър Чобанов каза пред журналисти, че очакваните приходи от 150 мил. лв. ще са допълнителен резерв за инвестиции, като Министерският съвет ще взема решенията за разпределяне на средствата.

Народните представители от Комисията по бюджет и финанси гласуваха годишния размер на държавната субсидия за един получен действителен глас, съгласно Закона за политическите партии, за 2014 г. да е 11 лева. Досега годишната субсидия за партиите се формираше от 12 лева за действителен глас. Тази разлика от 1 лев на глас ще спести за бюджета около 4 млн. лева, отбеляза след заседанието на комисията финансовият министър Петър Чобанов.

Депутатите от комисията обсъдиха и приеха допълнителен доклад към доклада за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно засилен контрол на стоки с висок фискален риск. Редакционни промени има в допълнителните правомощия на органа по приходите, извършващ фискален контрол върху движението на стоките – да изисква от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за датата, мястото на получаване на стоката, както и предполагаем час на пристигане. Местоположението на фискалните контролни пунктове ще се определя със заповед на министъра на финансите. Органите по приходите ще си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи за целите на идентифициране на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск. С наредба на министъра на финансите ще се определят условията и редът на осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини