Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор заявиха, че дружествата са готови за есенно-зимния сезон и доставката на електрическа енергия до крайните потребители е гарантирана
04/12/2013
Депутатите от Комисията по енергетика изслушаха на 4 декември 2013 г. информация за икономическите и финансови показатели на Националната електрическа компания /НЕК/ ЕАД и Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ ЕАД, както и за степента на готовност на мрежата за средно и високо напрежение за есенно-зимния сезон и предприетите мерки за гарантиране сигурността на доставката на електрическа енергия до крайните потребители.

От ЕСО ЕАД представиха информация към 31 октомври 2013 г. за подготовката на обектите и съоръженията си за работа при зимни условия. Направен беше анализ на аварийните изключвания през тази година, като от дружеството отбелязаха, че за всички констатирани нарушения в нормалната работа на съоръженията от преносната мрежа са предприети незабавни мерки от аварийните екипи. До края на годината ще бъдат завършени всички необходими профилактични дейности за гарантиране готовността на съоръженията от електроенергийната система за безаварийна работа през есенно - зимния период.

До края на 2013 г. вътрешното потребление на електроенергия в страната ще се задоволява от националните производители при нормални условия на работа, прогнозираха от ЕСО. Възможно е да се реализира износ от 600 до 1000 GWh месечно, при условие че не възникнат екстремни климатични условия и/или повишена аварийност на електрическите централи.

През зимния период е предвидено електропреносната мрежа /110 кV – 400 кV/ на България да е в нормална схема на работа, т.е. без планови изключвания на основни електропроводи и системни автотрансформатори, информираха от дружеството. Тя е в техническо състояние да осъществи преноса на планираните количества енергия, както за задоволяване на потребностите на потребителите в страната, така и износа и транзита към съседни държави.

От Електроенергийния системен оператор направиха заключение, че към края на анализирания период дружеството е с положителен финансов резултат от дейността си, но среща затруднения при плащане на текущите си задължения с получените приходи от дейността си. Към настоящия момент, ЕСО ЕАД изпълнява дейности по експлоатация, поддръжка и ремонт на електропреносната мрежа. Тези дейности се изпълняват със собствени сили и парични средства или се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.

До приключване на преструктурирането дружеството ще продължава да оперира с разполагаемият паричен ресурс. Очаква се процесът да приключи в края на 2013 г. и от 2014 г. ЕСО ЕАД постепенно да влезе в нормален ритъм на изплащане на текущите си задължения.

Приходите на НЕК ЕАД за изминалия регулаторен период 1 юли 2012 – 31 юли 2013 г. спрямо ценовата рамка определена от ДКЕВР не покриват разходите на дружеството за осъществяването на  лицензионната дейност, се посочва в доклада на дружеството, който беше представен пред депутатите от Комисията по енергетика. Загубата за дружеството от продажба на електроенергия на регулирания пазар в качеството си на обществен доставчик възлиза на близо 40 млн. Лева.

В документа се отбелязва, че механизмът за компенсиране на разходите за зелена енергия не гарантира пълно възстановяване на направените разходи на Обществения доставчик, поради това, че ДКЕВР в решението си не е приела пълните прогнозни количества електроенергия от ВЕИ в подаденото заявление на компанията, а също от неточни прогнози за потреблението в страната. От това НЕК в качеството си на Обществен доставчик генерира 55 млн. лева загуба.

От дейност „Пренос” дружеството отново реализира загуба, която възлиза на  37 млн.лв. Това е следствие от непризнатите разходи от ДКЕВР при определяне на цената за „пренос” на електроенергия през електропреносната мрежа, които дружеството е подало в заявлението си за този период. От друга страна количеството пренесена електроенергия, което е залегнало при определянето на тази цена, е значително по-високо от отчетената пренесена електроенергия за периода, което допълнително увеличава загубата.

Тежкото финансово състояние принуждава компанията силно да ограничава своята инвестиционна и ремонтна дейност, се посочва в доклада на дружеството. Извършваните дейности имат за цел гарантиране на минималните нива на сигурност на съоръженията, което крие рискове в бъдеще да има завишена аварийност и нарушаване на безопасността.

От НЕК заявиха, че компанията е приключила подготовката за предстоящия есенно-зимен сезон и ще осигури необходимите върхови количества енергия.

Депутатите от Комисията по енергетика решиха да поканят министъра на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев на обсъждането на проектите за решения за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене” и за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие, внесени от Волен Сидеров и група народни представители.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини