Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове одобри три проектозакона
04/12/2013
Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове прие на заседанието си на 4 декември 2013 г. три становища по внесени законопроекти.

С двама въздържали се депутатите от комисията подкрепиха проекта за Закон за фискален съвет, внесен от Министерски съвет на 25 ноември 2013 г. Този фискален съвет се създава в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС от 9 юли 2013 г.относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г., в която към България е отправена препоръка през периода 2013-2014 г. „да създаде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.” Основна функция на Съвета ще бъде наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, заложени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за сектор „Държавно управление” и консолидираната фискална рамка.

Предвижда се Фискалния съвет да се състои от петима членове, в това число председател, които ще бъдат избирани от Народното събрание за срок от 6 години. С проекта за Закон за фискален резерв се постига пълно съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по отношение на независимото наблюдение и анализ на бюджетната политика.

Комисията одобри и предложения Законопроект за кредитните институции, внесен от Министерски съвет на 25 ноември. Проектът е съобразен с изискванията на Директива 2013/36/ЕС и Регламент 575/2013/ЕС за капиталовите изисквания, които следва да се приложат в изключително кратък срок – от 1 януари 2014 г.. С оглед неспазването на срока комисията подкрепи вносителите за приоритетно разглеждане и приемане на проекта от Народното събрание.

Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове одобри още и Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминацията, внесен от Министерски съвет. С предложените изменения и допълнения се постига съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по отношение защитата от дискриминация и случаите на промяна в пола, както и по отношение прехвърлянето на тежестта на доказване при дискриминация, записаха депутатите в становището си.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини