Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по инвестиционно проектиране представи законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
04/12/2013
Комисията по инвестиционно проектиране в 42-рото Народно събрание представи законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сред приоритетите на законопроекта е да се облекчи обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра и да се сведе до минимум бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики. Друга важна задача по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри е да се обслужва и имотния регистър, да се оптимизира обслужването на собственици на имоти, на инвеститори, на централната и на местната власт.

Председателят на Комисията по инвестиционно проектиране Емил Костадинов посочи, че предложените изменения са съществени, но не и радикални. Взети са под внимание доразвити текстове от предходни неприети законопроекти, особено належащи и важни за прилагането на закона. Българските парламентаристи възнамеряват чрез този законопроект да се прекрати на дискриминационната практика относно националността на физически и юридически лица, доставчици на услуги свързани с кадастъра и имотния регистър и изпълнение на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услуги на вътрешния пазар.

Народните представители от Комисията по инвестиционно проектиране се стремят да се въведе ред и достатъчно добри условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Те ще съдържат информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, водни площи и течения и други в урбанизираните територии. Предвижда се да бъдат изработени едновременно с кадастралната карта, което ще води до значителни икономии на финансови средства. От Агенцията по геодезия, картография и кадастър съобщиха, че ведомствата, общините и самата агенция ще могат създават специализирани карти за устройствено планиране. По този начин кадастърът ще получи онзи обхват, когато е имало кадастрални и регулационни планове.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър включва и редица нови принципи или подобрения, като  обект на кадастъра ще бъдат съоръженията на техническата инфраструктура.  Емил Костадинов отбеляза, че в кадастъра ще се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт.

Народният представител от ПГ на Коалиция за България Йордан Стойков определи, че представените текстове са навременни са консенсусни в рамките на 42-рото Народно събрание.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Любен Татарски изрази притеснението си, че  по темата липсва становище на браншовите организации. Мнението на професионалистите, които ще прилагат закона, е от ключове значение, допълни той.

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър са  продължили 4 месеца и са осъществени с помощта на работна група, която включва представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Камарата на инженерите по геодезия, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Асоциацията на геодезическите фирми, експерти в областта на кадастъра и др.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини