Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по правни въпроси подкрепи на първо четене промените в Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс
04/12/2013
Комисията по правни въпроси прие на 4 декември 2013 г. на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ Вносител на двата проекта е Министерски съвет. На заседанието присъства заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева.

Предлаганите промени в АПК целят създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване в условията на новите технологии за комуникация, посочва в мотивите си вносителят. Според него подхода „едно гише“, въведен през 2002 г. за подобряване на достъпа и повишаване качеството на услугите, представлява ограничение пред въвеждането на по-добри организационни модели за обслужване. На заседанието бе отчетено, че нито една услуга за централните администрации не може да бъде заявявана чрез общинската администрация, както и че не се предоставят  интегрирани услуги съвместно от няколко администрации.

Правителството заяви своята воля предоставянето на такива услуги да бъде усъвършенствано, като се въведат по-добри организационни модели на обслужването, пише в мотивите към законопроекта. В тях се отбелязва, че тенденцията е преминаване от хартиен към електронен носител на информация.

С предложените промени се разграничава информацията от доказателствените средства. Използва се понятието „първичен администратор на данни”, в чието задължение попада предоставянето на вече събраната информация, необходима за предоставянето на услугата. По този начин ще бъде елиминирано дублирането на информацията и ще се намали вероятността от използване на неактуални или противоречиви данни, се посочва в мотивите на Министерския съвет. Законопроектът предвижда потребителят да избира мястото, на което да получи услугата. По този начин потребителите на услуги ще могат да комбинират различните форми на подаване на искането за издаване на индивидуален административен акт и за получаването му. Регламентира се правна възможност за изграждането на центрове за услуги.

С промените в АПК се предлага допълнение на Закона за администрацията, с което се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация. Студентските стажове ще са активен инструмент за подбор на подходящи кадри за системата на администрацията.

Законопроектът за изменение и допълнение на НПК цели транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Във връзка с изискванията на директивата за обезпечаване качеството на превода в законопроекта се въвежда фигурата „съдебен преводач“.

В законопроекта се предлага допълнение на действащите разпоредби, като се предвижда, че обвиняем, който не владее български език, има право на устен превод в наказателното производство до неговото приключване. Предлага се също писмен превод на решението на въззивната инстанция на обвиняемия и на решението на касационната инстанция, както и на всички документи, необходими за защитата на обвиняемия. В законопроекта се предвижда, че когато посочените обстоятелства са станали известни на съдебен преводач при срещите на обвиняемия със защитника, преводачът не може да бъде разпитван за тези обстоятелства в качеството му на свидетел.

Със заключителна разпоредба в Закона за съдебната власт се създава делегация министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, да издаде наредба за изискванията към лицата, утвърдени за съдебни преводачи, както и условията и реда за определяне на техните възнаграждения.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини