Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши принципът на финансовата обвързаност при използването и прилагането на специални разузнавателни средства да се прилага от 1 януари 2015 г.
13/12/2013

Парламентът реши принципът на финансовата обвързаност при използването и прилагането на специални разузнавателни средства да се прилага от 1 януари 2015 г. Това стана с приемането на първо четене на промени в закона за СРС. Проектът за промени е внесен от депутатите от ПГ на Коалиция за България Атанас Мерджанов, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност, и Димитър Дъбов, председател на комисията за специалните служби. Принципът на финансова обвързаност трябваше да влезе в сила от началото на 2014 г., но в бюджетите за идната година на нито една от структурите-заявители не са предвидени средства за осигуряването и прилагането на СРС, посочиха вносителите. Според тях това планиране е било невъзможно, тъй като към момента на изготвянето на съответните проектобюджети за 2014 г. е липсвала методология за остойностяване на СРС. За ефективното прилагане на принципа на финансова обвързаност е необходимо да се направят множество изследвания и да се изготвят финансови разчети. До момента не са обработвани и събирани такива данни по осигуряването и прилагането на СРС, обясняват вносителите, според които тази една година ще се ползва за разработване на механизъм за остойностяването им.

Парламентът ще гласува идната сряда два законопроекта за промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Депутатите обсъдиха дали в ученическите спортни игри да участват и деца, картотекирани в спортни клубове. Предложението е направено от Милко Багдасаров от ПГ на Коалиция за България. Според проекта е предвидено всички ученици, които се обучават в дневна форма, с изключение на учениците от спортните училища, да могат да участват в ученически спортни игри. Децата ще могат да участват в ученическите спортни игри, независимо дали са картотекирани в спортен клуб - член на федерация по съответния вид спорт. През последната година не е било допустимо в игрите да участват такива деца, мотивира предложението си Багдасаров. В другия законопроект Министерският съвет предлага да се оптимизират и прецизират действащите разпоредби, регламентиращи издаването на лицензия на спортни федерации и национални спортни организации; дейността в спортните училища; консолидиране на разпоредби, свързани с финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации. Премахва се възможността в национални спортни организации да членуват спортни клубове (остават само федерации), тъй като клубовете са членове на съответната федерация, която от своя страна е член на националната спортна организация, координираща дейността в определена предметна област. Предвиден е по-благоприятен режим за спортните организации при изискванията за подновяване и при отнемане на спортната лицензия – наличието на просрочени задължения към държавата и/или общините в бъдеще няма да бъде пречка за подновяване, съответно отнемане, на спортната лицензия, при условие че е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване. В проектозакона са предвидени норми, чрез които да се подпомага реализирането на дейности, свързани с адаптираната двигателна активност и адаптирания спорт за децата със специални образователни потребности. Прецизиран е редът при финансовото подпомагане от страна на държавата.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини