Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с отпуска при осиновяване на дете от две до пет години
19/12/2013

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с отпуска при осиновяване на дете на възраст от две до пет години. Преди време с допълнение в Кодекса на труда депутатите приеха нов вид отпуск - при осиновяване на дете от две до пет години, което налага съответните редакционни промени и в Кодекса за социално осигуряване. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване, решиха депутатите. Майката осиновителка ще може да се възползва от платения отпуск по майчинство не по-късно от навършване на петгодишна възраст на детето. За времето на платения отпуск тя ще получава месечно обезщетение от 90 процента от заплатата си. Измененията влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Военнослужещи, напуснали въоръжените сили заради структурни промени, ще могат да постъпят отново на служба при определени условия. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в закона за отбраната и въоръжените сили. На военна служба ще могат да се приемат и хора, които са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и са освободени от нея поради организационнощатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет, или при съкращаване на числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание, гласуваха депутатите. Условието е кандидатстването за връщане във въоръжените сили да става не по-късно от пет години след освобождаването от военна служба. Към датата на приемане на военна служба на кандидатите трябва да им остават не по-малко от три години до навършване на пределната възраст за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността. Депутатите промениха пределната възраст за военна служба за войниците (матросите) на 50 г. Досега тя беше 45 години. С приетите изменения се даде и възможност военнослужещи мъже да излизат в отпуск за отглеждане на дете. Министърът на отбраната ще може да предостави на военнопатриотични съюзи, организации и сдружения за непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна дейност помещения без заплащане на наем, реши още парламентът. Тези помещения могат да бъдат във военни клубове или други подходящи помещения в сгради на Министерството на отбраната или на структури на пряко подчинение на министъра. Инспекторатът на МО ще проверява бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и оперативните способности във въоръжените сили. Комендантство-МО става на пряко подчинение на министъра на отбраната, приеха още депутатите.

Парламентът въведе в българското законодателство възможността за трансгранично здравно обслужване. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за здравето, с които се транспонира европейската директива, свързана с упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Здравноосигурените лица имат право на достъп до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване независимо от начина на неговата организация, предоставяне и финансиране, записаха депутатите. Този вид обслужване се предоставя или предписва в държава-членка на Европейския съюз, различна от държавата членка по осигуряване. При упражняване правото си на трансгранично здравно обслужване задължително здравноосигурените лица заплащат на лечебното заведение в държавата членка по местолечение стойността на предоставеното им здравно обслужване. Те имат право да им бъдат възстановени разходите за предоставеното здравно обслужване до размера на разходите, които НЗОК или Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно обслужване в България, но не повече от действително направените разходи. Националната здравноосигурителна каса е национална точка за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване. Националната точка за контакт предоставя на пациентите информация, свързана с трансграничното здравно обслужване, и осъществява връзка с другите национални точки за контакт и с Европейската комисия. Гражданите на друга държава-членка на ЕС, на които се предоставя здравно обслужване в България, заплащат на лечебното заведение стойността на предоставеното им здравно обслужване, като лечебните заведения не могат да определят цени на здравните услуги, различни от тези за българските граждани, решиха още депутатите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини