Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по околната среда и водите прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
23/01/2014
Комисията по околната среда и водите прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства със 7 гласа „за” и 5 „въздържал се”. Проектът бе представен от Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката. Със законопроекта се отстраняват направените от Генерална дирекция „Околна среда“ при Европейската комисия бележки и уточнения по транспонирането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. Предвижда се след приемането на измененията и допълненията и влизането им в сила, Министерският съвет да изготви и приеме нова Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, с която специфичните отношения да намерят детайлен и изчерпателен нормативен отговор в пълно съответствие с европейското законодателство. Със специални правила е уредена процедура за информиране и участие на засегнатата общественост при издаване на разрешителни на оператори на съоръжения за минни отпадъци от категория „А”, както и в случаи на авария на съоръжение от категория „А”, в т.ч. когато негативните последици може да настъпят и на територията на друга държава - членка на ЕС. Уточняват се задължения на операторите на съоръжения за минни отпадъци във връзка с опазването на човешкото здраве и на околната среда. Законопроектът създава и правна рамка за повишаване ефективността на контрола по изпълнението на договори за търсене, проучване и добив на подземни богатства и за подобряване на взаимодействието между отделните контролни органи.

Народните представители от Комисията по околната среда и водите единодушно приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Изменението на Закона, отбеляза заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, се налага във връзка с необходимостта от въвеждането на мерки за прилагане на три регламента  на Европейския парламент. Относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, относно износа и вноса на опасни химикали и по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини. Въвежда се и изменение, свързано с осигуряването на средства от бюджета на МОСВ с цел обезпечаване на специфичните дейности на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества, който предстои да бъде създаден.

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и заместник-министърът Чавдар Георгиев информираха депутатите от ресорната парламентарна комисия относно преминаването в съдебна фаза на процедурата по нецелесъобразно третиране на битовите отпадъци на територията на България. До два дни ще имаме пълната информация, заяви Чавдар Георгиев, и ще изготвим необходимия доклад за действие, с който да отговорим на изискванията на Европейската комисия. Имаме проект за изграждане на 91 нови депа и ще успеем да усвоим средствата по ОП „Околна среда” за изтеклия програмен период.

Искра Михайлова информира народните представители за проектите по изграждане на нови депа, които ще допринесат за спиране на процедурата. За предходните 7 години бяха създадени само 2 депа, а за последните няколко месеца на 2013 г. се обявяват и изпълняват 18, допълни министърът. Няма да се изграждат тези депа, за които няма проект, проектът не е одобрен или има обжалване в съда. Тенденцията за последните 2 години, отбеляза Михайлова, е намаление на количеството депониран отпадък.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини