Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания
29/01/2014

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. С измененията се редуцира броят на изискваните документи за регистрация, предвижда се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път, намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания. Регламентират се и основанията за отказ от регистрация и се разписват правила за спиране и прекратяване на дейността, както и за заличаване от регистрите. В доклада си парламентарната социална комисия посочва, че с оглед защита интересите на потребителите и фиска се въвеждат и изисквания за описание на моделите на медицинските изделия и помощните средства, списък на обектите, в които ще се осъществява дейността, списък на сервизните бази за гаранционен и извънгаранционен сервиз. За тези, чиято дейност е предоставяне на слухови апарати, се изисква да предоставят списък на центровете по слухопротезиране, както и да декларират минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.

Парламентът прекрати процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Предложението беше прието единодушно от 156 народни представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини