Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът удължи срока за подаване на предложения между първо и второ четене в Изборния кодекс
30/01/2014

Парламентът удължи срока за подаване на предложения между първо и второ четене в Изборния кодекс. Предложението е на заместник-председателя на Народното събрание и председател на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс Мая Манолова. Срокът е до понеделник, 18.00 часа.

С изменения в Административнопроцесуалния кодекс се предлага да бъде въведено комплексното административно обслужване на гражданите. Промените, които са внесени от Министерския съвет, бяха приети на първо четене от народните представители. С промените се възлага задължение на органите на администрацията да въведат комплексното административно обслужване до 1 януари 2015 г. Урежда се на законово ниво и възможността да се провеждат студентски стажове в администрацията.

Депутатите приеха на първо гласуване и промени в Закона за водите, внесени от група народни представители от "Коалиция за България". С тях се предлага възможност министърът на земеделието да възлага, чрез договор, на "Напоителни системи" ЕАД задължението да извършва обществената услуга - защита от вредното въздействие на водите. За направените разходи, представляващи несправедлива финансова тежест, дружеството ще може да получава компенсация от държавния бюджет.

"Авиоотряд 28" преминава на подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, реши парламентът. Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за гражданското въздухоплаване. Досега "Авиоотряд 28" беше към Министерския съвет. В едномесечен срок от влизането на измененията в сила МС трябва да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на "Авиоотряд 28" като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Парламентът реши да се премахне регулаторния режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти с мощност до 200 kW. Това стана с приемане на първо четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. За законопроекта гласуваха 124 народни представители, против бяха 16 депутати, а 24 се въздържаха. Според вносителя тези дейности в такива енергийни обекти не се характеризират с висок риск, а безопасността се осигурява чрез изискването за притежание на специална професионална квалификация за извършването на монтиране и поддръжка на съоръжения. В преходните и заключителните разпоредби се правят и промени в Закона за енергийната ефективност, чрез които ще се намали броят на изискуемите документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, и този на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Депутатите приеха на първо четене промени в НК, внесени от Министерския съвет, с който се въвеждат разпоредбите на европейски директиви за борба със сексуалното насилие и експлоатация на деца, както и с детската порнография. Гласуваните от депутатите на първо четене промени на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство целят да бъдат подобрени дейностите, пряко свързани с гарантиране сигурността на участниците в наказателни производства. Промяната е предложена от правителството и е свързана с изпълнението на програмата за защита на застрашени лица по досега действащия Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, както и с изпълнението на временните мерки за защита на застрашени свидетели и лица, техни близки, извършвани по линия на НПК.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини