Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по образованието и науката подкрепи Актуализираната Национална стратегия за младежта (2014 – 2020)
30/01/2014
Комисията по образованието и науката подкрепи Актуализираната Национална стратегия за младежта (2014 – 2020). Заместник-министърът на младежта и спорта Мая Тодорова информира народните представители, че документът задава основните рамки, целите и приоритетите за развитие на младите хора в страната. Целта на стратегията е изпълнение на мерките за развитие на младите хора в рамките на Европейския съюз. Разработената стратегия визира създаване на благоприятни условия за качествено и достъпно образование, за личностно развитие на младите хора, за насърчаване на участието им в обществения и икономически живот, добави Тодорова.
 
Актуализираната Национална стратегия е структурирана в шест части, в които са представени съответно актуален анализ за състоянието на младежта в България, информация относно постигнатите резултати от изпълнението на поставените цели и задачи в стратегическия документ през 2011 и 2012 г., анализ на силните и слабите страни, който е изготвен с оглед ефективно насочване и планиране на младежките политики,  визията за политика на младежта, стратегическите цели и задачи, а последната част е посветена на изпълнението на стратегията, институционална среда, ресурсно и информационно обезпечаване и мониторинг.

В девет приоритетни области са структурирани основните стратегически и оперативни цели, както и предлаганите задачи. Това са: насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до качествени и достъпни услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положиние, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международния диалог и повишаване ролята на младежите в превенцията на престъпността.

Донка Иванова от ПГ на ПП ГЕРБ препоръча да се обърне внимание на стратегическата цел за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младежите с цел намаляване коефициента на безработица сред младите хора.

В хода на дискусията проф. Светла Бъчварова (ПГ на Коалиция за България) отбеляза, че в целите не е отчетено, че между малките и големите населени места няма равнопоставеност. Само добрите констатации не са достатъчни, допълни тя, и препоръча да се обърне внимание на малките населени места и селските райони.

Председателят на комисията Ваня Добрева препоръча два акцента: състоянието на науката от гледна точка на хоризонталния тип политика, а вторият да е свързан с културата. Факт е, че не се поощрява творчеството и младите таланти, допълни тя. Председателят на Комисията по образованието и науката препоръча на представителите на министерството на младежта и спорта да проследят в доклада за изпълнение на стратегията и тези аспекти. 
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини