Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
29/11/2017

Парламентът прие на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Със закона се правят и промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се променят изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Вече ще се изискват внесени и дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца от последните 18 месеца.

Досега право на парично обезщетение за безработица имаха лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Променят се и изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица за времето след 31 декември 2001 г., при изплащане на обезщетението за безработица. Например лице с осигурителен стаж между 11 и 15 години ще получава обезщетение за безработица 10 месеца. Определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред, записаха депутатите.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията предвиждат производствата по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони вече да се провеждат чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектните предложения по тези мерки ще подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Предвижда се срокът за произнасяне по възраженията да е две седмици.

Производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните ще се извършват чрез ИСАК.

От БСП и ДПС посочиха, че това е вторият вариант на законопроекта, който се разглежда в пленарна зала. От опозицията отбелязаха, че някои от слабостите са изчистени, но поискаха да бъде прецизиран и двуседмичният срок за произнасяне по възражения, защото бил недостатъчен.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Менда Стоянова. Целта на промените е усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор. С текстовете трябва бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от БНБ ангажименти в отговор на доклада.

Усъвършенства се режимът за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица - администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите, определени като свързани с банката лица.

С измененията бяха приети промени и в Закона за БНБ, според които за заседанията на Управителния съвет на БНБ ще се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на Управителния съвет ще се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна. Управителният съвет на БНБ ще прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, ще дава одобрения, разрешения и съгласия в предвидените от закона случаи. С новите текстове се уточнява, че подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ. Подуправителят, ръководещ управление "Банково", ще упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини