Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промени в КСО за повишаване на мобилността на работниците в ЕС
23/05/2018

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се транспонира европейска директива и се премахват пречки за мобилността на работниците на пазара на труда в държавите членки на ЕС.

С измененията се предвижда максимален срок на изчакване - до 6 месеца, след изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

Досега в КСО липсваше законоустановен изчаквателен период, което създаваше възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол да не бъдат осигурявани във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Измененията влизат в сила от 21 май 2018 г. - срокът, до който България трябваше да транспонира директивата.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини