Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на околната среда и водите да внесе за приемане от Министерския съвет на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, реши Народното събрание
14/11/2018

Министърът на околната среда и водите да внесе за приемане от Министерския съвет на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Националната програма е подготвена и предложена на обществено обсъждане.

С измененията в закона се облекчават процедурите по оценка на риска за околната среда при инвестиционно предложение. Дава се възможност възложителят да поиска обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително и/или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал. Досега всяка от процедурите отнемаше около шест месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури можеше да надхвърли две години. При обединена процедура срокът ще се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само една възможност за обжалване, като компетентният орган е министърът на околната среда и водите.

Народното събрание прие на първо и второ четене промени в промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Те предвиждат военнослужещите вече да получават диференцирано заплащане - и за звание, и за длъжност. Действащата система за заплащане труда на военнослужещите не позволява диференциране при определянето на заплатите за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, пише в мотивите си вносителят - Министерски съвет. Промяната ще даде възможност за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи, се посочва още там.

Висшите училища имат право да привличат изявени специалисти от практиката с решение на съответния факултетен съвет, при условия и по ред, определени в правилника за дейността на университета, реши парламентът.

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за висшето образование, според които до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "магистър" могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката. Парламентът даде възможност в изпитните комисии за дипломиране да бъдат включени и представители на работодателите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини