Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.
11/03/2020

Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). Тя е разработена в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., приета с решение № 46 на Министерски съвет от 2020 г., Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2020 г., публикувана на 29.01.2020 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са свързани с идентифициране на акционерите в публични дружества, политиката за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични дружества, сделките със свързани лица и други.

По искане на публичното дружество чуждестранните лица, придобили финансови инструменти на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, предоставят информация, необходима на публичното дружество за идентификация и контакт с лицето, за чиято сметка са придобити финансовите инструменти. Предвижда се това изискване да влезе в сила от 3 септември 2020 г. Информацията ще се изисква и предоставя чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа.

Народното събрание гласува на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция "Разузнаване". Измененията, внесени от народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, бяха приети с 93 гласа "за", 19 "против" и 25 „въздържал се“. В мотивите си депутатите посочват, че с предложения законопроект се допълват разузнавателните дейности на Държавната агенция "Разузнаване" по отношение на хибридните атаки и асиметричните рискове и заплахи. Предлага се в Закона за противодействие на тероризма да се предвиди създаването на междуведомствено контратерористично звено, в което да участват органи и структури на Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", служба "Военна информация" при Министерството на отбраната и Агенция "Митници" при Министерството на финансите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини