Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2019 г.
28/05/2020

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. От гласувалите 177 депутати 131 бяха "за", един - "против", а 45 се въздържаха.

В доклада се посочва, че през миналата година в комисията са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства. Комисията е изготвила 162 проекта на решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби, санкции и отнемане на имущество по наказателни постановления в размер на 173 511 лв. Комисията е постановила 14 решения, с които установява конфликт на интереси; 87 решения, с които не установява конфликт на интереси; 61 решения, с които прекратява производството.

През отчетния период комисията е продължила работата и по производства, образувани по отменения закон, като по тях са наложени санкции в размер на 34 027 лв. Общо през 2019 г. (по реда на двата закона - отменения и действащия) комисията е приела 222 решения за внасяне на искове за налагане на обезпечителни мерки в съдилищата на страната в размер на 848 385 935,79 лв. и с предложено за обезпечение имущество на стойност 653 388 252,94 лв. За този период в полза на държавата са отнети 37 недвижими имота и 119 моторни превозни средства.

Народното събрание прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г. с 93 гласа "за", 0 "против" и 30 въздържали се.

Основният извод от доклада е, че състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволява изпълнението на задачите им, но с ограничения по време и обем. Основните фактори, влияещи негативно върху състоянието на отбранителните способности са остаряло и неизправно въоръжение и техника и състоянието на окомплектоването на формированията с личен състав.

Фокусът през 2019 г. е бил върху модернизацията, постепенното нарастване на средствата за отбрана, преодоляване на некомплекта от личен състав и бойната подготовка. През миналата година е осъществена важна стъпка в модернизацията и технологичното превъоръжаване на въоръжените сили с придобиването на осем бойни самолета F-16, блок 70/72, отчита докладът.
Окомплектоването с военнослужещи към края на годината е било средно на 79,27 процента от щатния състав, а на доброволния резерв - приблизително 14 процента. В резултат на мерките за повишаване привлекателността на военната професия за първи път от няколко години е спряна тенденцията за увеличаване на вакантните длъжности.
В доклада са предложени направления за съсредоточаването на усилията през 2020 г., като например изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП на Република България до 2024 г. и постепенно преодоляване на некомплекта във въоръжените сили и доброволния резерв. Отбелязва се, че след завършване на стратегическия преглед, предстои да се вземат важни решения за отбраната на страната до 2032 г.

Според председателя на парламентарната комисия по отбрана Константин Попов /ГЕРБ/ докладът е обективен. "Всъщност какво е свършено в отбраната, дали е достатъчно, дали може още - винаги може още. Но не може да не отчетем факта, че има пробив в начина на мислене, що се отнася за модернизацията на армията", посочи той. "Тук не можем да не отчетем сериозен успех и на политическо, и на военно-техническо ниво", заяви ген. Попов. Той отчете като успех и възстановяването на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". Определено е заложено възстановяване на техника, определено ученията са повече, което говори за по-добра подготовка, посочи той.

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за 2019 г. От гласувалите 118 депутати 90 бяха "за", а 28 се въздържаха. Това е последният отчетен доклад на този състав на регулатора.

В документа се посочва, че 2019-а е била година на ускорени и ключови промени във всички сектори на българската енергетика. На електроенергийната борса са излезли производителите на електроенергия от 1 до 4 МВт. Осъществено е било пазарно обединение "в рамките на деня" с още 21 европейски страни. Ценовите решения на регулатора са осигурили стабилност на регулирания пазар. Комисията е създала необходимата нормативна рамка в сектор "Природен газ" за развитието и разширяването на газопреносната ни система и строителството на "Балкански поток". Започнала е търговията с природен газ на платформата на "Газов хъб Балкан". От комисията отчитат, че в ценовите си решения последователно е прилагала балансиран и консервативен подход, отчитащ интересите на всички участници и не е допуснала резки ценови изменения.

Приоритет във ВиК сектора за комисията е било разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите с цел осигуряване на регулаторна подкрепа за реформите във водния сектор. Общият брой на дружествата с одобрени бизнес планове за периода 2017-2021 г. е 35, което покрива 88,4 процента от населението в страната.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини