Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
НС одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите
03/06/2020

Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, с които се оптимизират дейностите по предоставяните административни услуги от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Според разпоредбите на ЗТИП техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на ДАМТН и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН. С приетите текстове органите за технически надзор на ДАМТН ще заверяват съответствието с техническите изисквания на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, както и на техническата документация за ремонт на съоръженията в определени срокове.

Двуседмичен е срокът за заверка за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения с повишена опасност, докато при обекти, при които ще функционират от три до пет броя опасни обекти, срокът за заверка е 21 дни. ДАМТН ще се произнася в срок от 21 дни за проекти на компресорни станции, и в срок от 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от пет броя опасни съоръжения. 30 дни е срокът за проекти на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ, както и за проекти на въжена линия.

Да бъде премахнато разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и с регионално значение, гласува парламентът с приети на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител е Министерският съвет.

Основната цел е да бъде улеснен достъпът до пазара на пристанищни услуги и въвеждането на финансова прозрачност и самостоятелност на морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/, което ще подобри качеството и ефикасността на услугите, предоставяни на ползвателите на пристанищата, и ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за инвестиции.

С гласуваните изменения се премахва класификацията на пристанищните услуги според нужните за осъществяването им технология и организация на работа на услуги, за чието извършване е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, и услуги, за чието извършване това не е необходимо. Този подход ще позволи да бъде уеднаквен и облекчен редът за получаване на достъп до пристанищните услуги.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини