Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие правилата за избор на председател и членове на КЕВР
19/06/2020

Парламентът прие правилата за избор на председател и членове на КЕВР

Депутатите предлагат председател на КЕВР, двама членове със стаж в енергетиката, един - със стаж във водоснабдяването, и един икономист. Номинации могат да се внасят също от парламентарните групи. Правилата за предлагане и избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ бяха приети със 118 гласа "за", без "против" и с един "въздържал се" от Народното събрание.

Номинациите се внасят в писмена форма до енергийната парламентарна комисия в 14-дневен, вместо в предвидения в проекторешението седемдневен срок, от гласуването на правилата. Редакционната промяна беше направена в залата от председателя на енергийната комисия Валентин Николов.

Според регламента, гласуван в пленарната зала, изслушването на допуснатите кандидати е на открито заседание на Комисията по енергетиката. То е явно, за избран се смята този, който е събрал гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако няколко претенденти са получили повече от половината от гласовете, за избран се смята този, за когото има най-много гласове.

Ако за някоя от позициите няма кандидат, НС със свое решение открива отново процедурата за избор за тази длъжност.

Кандидатите трябва да представят диплома за придобита степен "магистър". Те се проверяват за принадлежност към бившата Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия.

Не се разглеждат анонимни сигнали, а средствата за масово осведомяване могат да изпращат писмено въпроси към номинираните.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на растенията със 121 гласа "за", 0 "против" и 10 въздържали се.

Измененията осигуряват синхронизиране на националното законодателство с европейските изисквания, свързани с прилагането на защитни мерки срещу вредителите по растенията и с официалния контрол.

Създава се публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната, като същевременно отпада регистърът на продуктите за растителна защита с издадено разрешение за пускане на пазара и употреба под формата на готов разтвор.

Предвидено е контролът по отношение на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати да продължи да се осъществява от инспекторите по растителна защита, докато по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти контролът ще бъде осъществяван от официални фитосанитарни инспектори.

Прецизирани са и разпоредбите, свързани с издаването на растителни паспорти и изискванията към професионалните оператори, подали заявление за получаване на разрешение да издават растителни паспорти.

Отпада разрешителния режим за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита под формата на готов разтвор.

Предвижда се обезсилен сертификат за право на използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба ще се подновява след изтичането на срока, за който е обезсилен, и след преминаване на обучение.

Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, ще следва да водят записи за проведените растителнозащитни мероприятия, с цел осигуряване на проследимост при извършване на официалния контрол върху употребата на продукти за растителна защита, предвиждат още измененията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини