Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Национална аптечна карта ще регулира разкриването на аптеки, реши парламентът
15/07/2020

Национална аптечна карта ще регулира разкриването на аптеки, реши парламентът

Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта, реши окончателно парламентът с приетите разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки. Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти, се предвижда в приетите текстове.

Не бяха приети предложенията на левицата за включване на представители на Българския лекарски съюз в изработването на областната аптечна карта. Депутатите решиха при изработването на областната аптечна карта, министърът на здравеопазването да назначава комисия за всяка област, която ще включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията, решиха депутатите.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти.

Националната аптечна карта ще се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който е председател на комисията.

Националната аптечна карта ще съдържа областните аптечни карти, както и конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места, графично посочване на откритите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите, които извършват, анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по области, общини и населени места;

Националната аптечна карта ще се утвърждава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и ще се актуализира при необходимост.

По време на дебатите депутатът от левицата Георги Михайлов заяви, че у нас в над 70 общини изобщо няма аптеки, докато в големите градове има излишък. Той припомни основни принципи, по които се структурира аптечната мрежа, а именно отстоянието от аптека до аптека и брой на населението.

Изпълнителната агенция по лекарствата/ИАЛ/ координира дейностите в областта на контрола върху лекарствените продукти съвместно с регионалните здравни инспекции /РЗИ/.Това гласува парламентът, който на второ четене обсъжда промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Не се прие предложението на Валентина Найденов от БСП агенцията да издава и прекратява разрешителните както за внос, така и износ на лекарства.

Изпълнителната агенция по лекарствата генерира уникален национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт и го вписва в регистъра, записа НС.

Номерът за идентификация на лекарствения продукт осигурява еднозначно идентифициране на всеки лекарствен продукт и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването. Той се използва от всички лица, във всички регистри и други бази данни, както и в медицинската документация, свързана с лекарствените продукти.

Притежателят на разрешение за употреба осигурява въвеждането на индивидуалния идентификационен белег по на всяка опаковка в системата от регистри в съответствие с Делегиран регламент на ЕС.
Притежателят на разрешение за употреба на лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма, преди пускането на всяка партида от продукта на пазара е длъжен да представи в ИАЛ мостри от крайния продукт и/или мостри от продукта в насипно състояние/неразлят продукт, и/или мостри от междинни и изходни продукти в количества, посочени в Ръководството за освобождаване на партида лекарствен продукт от официален контролен орган, издадено от Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини