Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Публично предлагане на ценни книжа на регулиран пазар ще се извършва само след публикуване на одобрен от КФН проспект, реши парламентът
16/07/2020

Публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се извършва след публикуване на одобрен от Комисията за финансов надзор проспект при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им, предвиждат одобрените на второ четене разпоредби от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С промените се улеснява достъпът на малки и средни предприятия до финансиране чрез капиталовите пазари, без да бъдат възпрепятствани от ненужни разходи, като същевременно се запазва високо ниво на информираност и защита на инвеститорите в ценни книжа.

Не се изисква изготвяне на проспект, в случаите, в които емисия безналични облигации попада в изключенията от задължението, съгласно европейския регламент.

Въвежда се праг на национално ниво, под който проспектът се замества от документ за допускане по правилата на многостранна система за търговия, съответно от документ за публично предлагане. Този праг е левовата равностойност на три милиона евро, като публичното предлагане на ценни книжа под посочения праг, без публикуван проспект, може да бъде осъществявано само на територията на Република България и не подлежи на паспортизиране по Регламент /ЕС/ 2017/1129.

Във връзка с изискването за определяне на компетентен административен орган от всяка държава членка, КФН е определена като такъв, като й се предоставят съответните регулаторни и надзорни правомощия.

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения. Това стана с поправки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Текстовете са разписани в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които бяха приети днес на второ четене.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна, записаха в закона депутатите.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини